Електронний конструктор уроку. Хімія. 10 клас

Електронний конструктор уроку. Хімія. 10 клас

Електронний конструктор уроку. Хімія. 10 клас. Версія 3.0

Із конструктором ви отримаєте: • 34 конспекти усіх уроків до курсу «Хімія. 10 клас» у форматі doc (Microsoft Word);
 • 32 медіа-презентації до усіх уроків у форматі ppt (Microsoft PowerPoint);
 • комп’ютерна програма «Електронний конструктор уроку 3.0»;
 • зручне середовище для створення власних уроків та презентацій до них;
 • можливість безпосереднього та швидкого редагування будь-якої частини уроку, а також презентації до нього;
 • інтегровані в програму готові конспекти уроків та презентації до них;
 • 115 прийомів роботи на уроці, які урізноманітнюють зміст вашого уроку;
 • дидактичні та додаткові матеріали до кожного уроку;
 • 219 ілюстрацій до курсу.
  Читати далі “Електронний конструктор уроку. Хімія. 10 клас”

Електронний конструктор уроку. Хімія. 9 клас

Електронний конструктор уроку. Хімія. 9 клас

Електронний конструктор уроку. Хімія. 9 клас. Версія 3.0

Із конструктором ви отримаєте: • 66 конспектів усіх уроків до курсу «Хімія. 9 клас» у форматі doc (Microsoft Word);
 • 61 медіа-презентація до усіх уроків у форматі ppt (Microsoft PowerPoint);
 • комп’ютерна програма «Електронний конструктор уроку 3.0»;
 • зручне середовище для створення власних уроків та презентацій до них;
 • можливість безпосереднього та швидкого редагування будь-якої частини уроку, а також презентації до нього;
 • інтегровані в програму готові конспекти уроків та презентації до них;
 • 115 прийомів роботи на уроці, які урізноманітнюють зміст вашого уроку;
 • дидактичні та додаткові матеріали до кожного уроку;
 • 385 ілюстрацій до курсу.
  Читати далі “Електронний конструктор уроку. Хімія. 9 клас”

Електронний конструктор уроку. Хімія. 11 клас

Електронний конструктор уроку. Хімія. 11 клас

Електронний конструктор уроку. Хімія. 11 клас. Версія 3.0

Із конструктором ви отримаєте:

 • 68 конспектів усіх уроків до курсу «Хімія. 11 клас» у форматі doc (Microsoft Word);
 • 62 медіа-презентацій до усіх уроків у форматі ppt (Microsoft PowerPoint);
 • комп’ютерна програма “Електронний конструктор уроку. 3.0”;
 • зручне середовище для створення власних уроків та презентацій до них;
 • можливість безпосереднього та швидкого редагування будь-якої частини уроку, а також презентації до нього;
 • iнтегровані в програму готові конспекти уроків та презентації до них;
 • 115 прийомів роботи на уроці, які урізноманітнюють зміст вашого уроку;
 • дидактичні та додаткові матеріали до кожного уроку;
 • 424 ілюстрацій до курсу.

Змicт украiнською мовою:І СЕМЕСТР
Повторення основних питань курсу хімії 10 класу
Урок 1. Склад, властивості, застосування найважливіших органічних сполук
Урок 2. Генетичний зв’язок між класами органічних сполук
Тема 1. Теорія будов и органічних сполук
Урок 3. Теорія як вища форма наукових знань. Теорія хімічної будови органічних сполук О. М. Бутлерова
Урок 4. Залежність властивостей речовин від складу й хімічної будови молекул. Ізомерія
Урок 5. Розвиток і значення теорії будови органічних речовин. Життя і діяльність О. М. Бутлерова
Тема 2. Вуглеводні
Урок 6. Класифікація вуглеводнів. Утворення ковалентних карбон-карбонових зв’язків у органічних сполуках. Види гібридизації електронних орбіталей атома Карбону
Урок 7. Основні характеристики ковалентного зв’язку. Одинарні, подвійні, потрійні зв’язки
Урок 8. Алкани (парафіни). Загальна формула алканів. Структурна ізомерія. Поняття про конформацію. Систематична номенклатура. Фізичні властивості алканів
Урок 9. Хімічні властивості алканів: повне й часткове окиснення, хлорування, термічний розклад, ізомеризація. Механізм реакцій заміщення. Одержання, використання алканів
Урок 10. Поняття про циклоалкани (циклопарафіни)
Урок 11. Практична робота 1. Виявлення Карбону, Гідрогену, Хлору в органічних сполуках
Урок 12. Алкени. Гомологічний ряд етену, загальна формула алкенів. Структурна й просторова ізомерія алкенів, номенклатура
Урок 13. Хімічні властивості алкенів: повне й часткове окиснення, приєднання водню, галогенів, гідрогенгалогенідів, води, полімеризація. Правило В. В. Марковнікова, механізм реакції приєднання за подвійним зв’язком. Одержання, використання алкенів
Урок 14. Алкіни. Гомологічний ряд етину, загальна формула алкінів. Структурна ізомерія, номенклатура алкінів
Урок 15. Хімічні властивості: повне й часткове окиснення, заміщення, приєднання водню, галогенів, галогеноводнів. Одержання, використання алкінів
Урок 16. Бензен як представник ароматичних вуглеводнів, його склад, хімічна, електронна, просторова будова молекули, фізичні властивості
Урок 17. Хімічні властивості бензену: повне й часткове окиснення, приєднання, заміщення. Одержання, використання бензену
Урок 18. Поняття про хімічні засоби захисту рослин, їхній вплив на навколишнє середовище. Взаємозв’язок між вуглеводнями
Урок 19. Розв’язання розрахункових задач. Виведення молекулярної формули газоподібної речовини
Урок 20. Узагальнення й систематизація знань про вуглеводні, взаємозв’язок між вуглеводнями
Урок 21. Узагальнення й систематизація знань про вуглеводні, взаємозв’язок між вуглеводнями
Урок 22. Контроль рівня навчальних досягнень з теми «Вуглеводні»
Тема 3. Природні джерела вуглеводнів та їх переробка
Урок 23. Природний і супутній нафтовий гази, їхній склад, використання
Урок 24. Нафта. Склад, властивості нафти. Головні процеси переробки: перегонка, крекінг. Використання нафтопродуктів. Використання нафтопродуктів. Детонаційна стійкість бензину
Урок 25. Кам’яне вугілля, продукти коксування кам’яного вугілля, їх використання
Урок 26. Охорона навколишнього середовища від забруднення в процесі переробки вуглеводневої сировини й використання продуктів її переробки. Поняття про спектральні методи визначення структури органічних сполук
Урок 27. Узагальнення й систематизація знань про природні джерела вуглеводнів
Урок 28. Контроль рівня навчальних досягнень з тем «Вуглеводні» та «Природні джерела вуглеводнів та їх переробка»
ІІ СЕМЕСТР
Тема 4. Оксигеновмісні органічні сполуки
Урок 29. Спирти. Насичені одноатомні спирти. Ізомерія, номенклатура насичених одноатомних спиртів. Водневий зв’язок, його вплив на фізичні властивості спиртів
Урок 30. Хімічні властивості спиртів: повне й часткове окиснення, дегідратація, взаємодія з лужними металами, гідрогенгалогенідами
Урок 31. Етиленгліколь, гліцерин. Одержання й використання спиртів
Урок 32. Отруйність спиртів, їхня шкідлива дія на організм людини
Урок 33. Фенол, його склад, будова. Фізичні властивості фенолу. Хімічні властивості: взаємодія з натрієм, розчином лугу, бромною водою, ферум(III) хлоридом. Взаємний вплив атомів у молекулі фенолу
Урок 34. Використання фенолу. Охорона навколишнього середовища від промислових відходів, що містять фенол
Урок 35. Альдегіди. Склад, будова альдегідів. Функціональна альдегідна група. Ізомерія, номенклатура альдегідів. Фізичні властивості
Урок 36. Хімічні властивості альдегідів. Реакція окиснення й відновлення. Одержання етаналю. Використання метаналю й етаналю
Урок 37. Карбонові кислоти. Насичені карбонові кислоти. Фізичні властивості. Номенклатура
Урок 38. Хімічні властивості карбонових кислот: електролітична дисоціація, взаємодія з металами, лугами, солями, спиртам. Кислотність карбонових кислот, її залежність від складу й будови. Взаємний вплив карбоксильної та вуглеводневої груп
Урок 39. Різноманіття карбонових кислот. Одержання й використання карбонових кислот
Урок 40. Практична робота 2. Властивості етанової кислоти
Урок 41. Естери. Жири. Мило. Реакція естерифікації. Склад, хімічна будова естерів. Гідроліз естерів
Урок 42. Жири, їхній склад, хімічна будова. Гідроліз, гідрування жирів. Біологічна роль жирів
Урок 43. Мило, його мийна дія. Відомості про синтетичні мийні засоби, їхнє значення. Захист природи від забруднення синтетичними мийними засобами
Урок 44. Вуглеводи. Глюкоза. Будова глюкози як альдегідоспирту. Циклічна форма глюкози. Хімічні властивості глюкози: повне й часткове окиснення, відновлення, гідроліз, взаємодія з гідроксидами металевих елементів, бродіння, естерифікація
Урок 45. Деякі відомості про фруктозу, рибозу й дезоксирибозу. Сахароза, її склад, будова. Хімічні властивості: гідроліз, утворення сахаратів
Урок 46. Крохмаль. Будова крохмалю. Хімічні властивості: гідроліз, реакція з іодом
Урок 47. Целюлоза. Будова целюлози. Хімічні властивості: окиснення, гідроліз, естерифікація, термічне розкладання
Урок 48. Поняття про штучні волокна на прикладі ацетатного волокна. Біологічне значення вуглеводів
Урок 49. Практична робота № 3. Розв’язування експериментальних задач
Тема 5. Нітрогеновмісні органічні сполуки
Урок 50. Аміни, їхній склад, хімічна, електронна будова, класифікація. Аміни як органічні основи. Взаємодія амінів з водою й кислотами, горіння
Урок 51. Анілін, його склад, будова молекули, фізичні властивості. Хімічні властивості аніліну: взаємодія з неорганічними кислотами, бромною водою. Взаємний вплив атомів у молекулі аніліну. Одержання аніліну
Урок 52. Амінокислоти. Ізомерія амінокислот. Особливості хімічних властивостей амінокислот, зумовлені наявністю аміно- й карбоксильної груп. Біполярний йон
Урок 53. Пептиди. Пептидний зв’язок
Урок 54. Білки як високомолекулярні сполуки. Головні амінокислоти, що беруть участь в утворенні білків. Рівні структурної організації білків. Властивості білків: гідроліз, денатурація, кольорові реакції
Урок 55. Успіхи у вивченні й синтезі білків. Поняття про біотехнології. Біологічне значення амінокислот і білків
Урок 56. Нуклеїнові кислоти. Склад нуклеїнових кислот. Будова подвійної спіралі ДНК. Біологічна роль нуклеїнових кислот
Урок 57. Узагальнення й систематизація знань про нітрогеновмісні органічні сполуки
Тема 6. Синтетичні високомолекулярні речовини й полімерні матеріали на їхні й основі
Урок 58. Залежність властивостей полімерів від їхньої будови. Термопластичні й термореактивні полімери
Урок 59. Поліетилен, поліпропілен, полівінілхлорид, полістирол, поліметилметакрилат, феноло-формальдегідні смоли. Склад, властивості, застосування пластмас на їхній основі
Урок 60. Синтетичні каучуки. Склад, властивості, використання
Урок 61. Синтетичні волокна. Поліестерові й поліамідні волокна, їхній склад, властивості, використання
Урок 62. Різноманіття і взаємозв’язок між органічними речовинами
Урок 63. Контроль рівня навчальних досягнень з тем «Оксигеновмісні сполуки», «Нітрогеновмісні сполуки»
Тема 7. Роль хімії в житті суспільства
Урок 64. Роль хімії в сучасному матеріальному виробництві. Біо-, нанотехнології. Роль хімії в розв’язанні сировинної, енергетичної, продовольчої проблем, створенні нових матеріалів. Найважливіші хімічні виробництва України
Урок 65. Хімія і здоров’я людини. Шкідливий вплив уживання алкоголю, наркотичних препаратів, тютюнопаління на здоров’я людини. Роль хімії в розв’язанні проблем ВІД/СНІДу та інших захворювань
Урок 66. Хімія в побуті. Загальні правила поводження з побутовими хімікатами
Урок 67. Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу
Урок 68. Підсумковий урок з теми «Роль хімії в житті суспільства»

Перейти до завантаження ЕКУ Хімія. 11 клас

Електронний конструктор уроку. Хімія. Позакласна робота. 7-11 класи.

Електронний конструктор уроку. Хімія. Позакласна робота. 7-11 класи.

Електронний конструктор. Хімія. Позакласна робота. 7-11 класи. Версія 3.0

Із конструктором ви отримаєте: • 80 конспектів усіх уроків до курсу «Електронний конструктор. Хімія. Позакласна робота. 7-11 класи.» у форматі doc (Microsoft Word);
 • 59 медіа-презентацій до усіх уроків у форматі ppt (Microsoft PowerPoint);
 • комп’ютерна програма “Електронний конструктор уроку. 3.0”;
 • зручне середовище для створення власних уроків та презентацій до них;
 • можливість безпосереднього та швидкого редагування будь-якої частини уроку, а також презентації до нього.
  Читати далі “Електронний конструктор уроку. Хімія. Позакласна робота. 7-11 класи.”

Електронний конструктор уроку. Хімія. 7 клас

Електронний конструктор уроку. Хімія. 7 клас

Електронний конструктор уроку. Хімія. 7 клас. Версія 3.0
Методичний комп’ютерний посібник

Із конструктором ви отримаєте: • 47 конспектів усіх уроків до курсу «Хімія. 7 клас» у форматі doc (Microsoft Word)
 • 47 медіа-презентацій до усіх уроків у форматі ppt (Microsoft PowerPoint)
 • 115 прийомів роботи на уроці, які урізноманітнюють зміст вашого уроку
 • 737 ілюстрацій до курсу.
 • Бонуси: Календарне планування, корисні посилання, додатки
  Читати далі “Електронний конструктор уроку. Хімія. 7 клас”

Електронний конструктор уроку. Хімія. 8 клас

Електронний конструктор уроку. Хімія. 8 клас

Електронний конструктор уроку. Хімія. 8 клас. Версія 3.0
Методичний комп’ютерний посібник

Із конструктором ви отримаєте: • 67 конспектів усіх уроків до курсу «Хімія. 8 клас» у форматі doc (Microsoft Word)
 • 58 медіа-презентацій до усіх уроків у форматі ppt (Microsoft PowerPoint)
 • 115 прийомів роботи на уроці, які урізноманітнюють зміст вашого уроку
 • 900 ілюстрацій до курсу.
 • Бонуси: Календарне планування.
  Читати далі “Електронний конструктор уроку. Хімія. 8 клас”