Надорганізмові біологічні системи

Тест для самоконтролю знань, біологія 9 клас, Остапченко (відповіді) до теми “Надорганізмові біологічні системи” (ст. 223)Виберіть із запропонованих відповідей правильну

1. Зазначте, як називають усі можливі типи співіснування організмів різних видів в екосистемі: а) паразитизм; б) мутуалізм; в) коменсалізм; г) симбіоз.

2. Укажіть, чим визначаються межі певного біогеоценозу: а) межами певного тваринного угруповання; б) межами певного рослинного угруповання; в) довільно; г) чітких меж не існує.

3. Визначте, як називають тип симбіозу, за якого організми різних видів отримують взаємну користь: а) паразитизм; б) коменсалізм; в) мутуалізм; г) конкуренція.

4. Зазначте, як називають просторове та трофічне положення популяції певного виду в екосистемі: а) місцеперебування; б) трофічний рівень; в) симбіоз; г) екологічна ніша.

5. Зазначте, що таке ноосфера: а) розумова оболонка Землі; б) частина оболонок Землі, заселена живими істотами; в) новий стан біосфери, зумовлений розумовою діяльністю людини; г) сукупність усіх природоохоронних територій.

6. Укажіть типи природоохоронних територій, які функціонують в Україні: а) лише заповідники; б) лише заказники; в) лише національні природні парки; г) заповідники, національні природні парки, заказники.

7. Визначте, як називають фактори неживої природи: а) абіотичні; б) біотичні; в) антропогенні; г) антропічні.

8. Укажіть, як називають угруповання організмів, штучно створені людиною з метою отримання сільськогосподарської продукції: а) екосистема; б) ботанічний сад; в) популяція; г) агроценоз.

9. Визначте, що собою становить ерозія ґрунтів: а) відкладення солей на поверхні ґрунту; б) зменшення товщі їх родючого шару; в) знищення корисних ґрунтових мешканців; г) вирубування лісів.

10. Назвіть мету, з якою створено Зелену книгу: а) охорона окремих рідкісних видів; б) охорона окремих зникаючих видів; в) охорона рідкісних і типових тваринних угруповань; г) охорона рідкісних і типових рослинних угруповань.

Утворіть логічні пари

11. Установіть відповідність між видами екологічних факторів та прикладами, які їх ілюструють.

А абіотичні 3 уміст газів у ґрунті
Б біотичні 1 взаємодія хижак – здобич
В антропогенні 2 підвищений уміст радіонуклідів у ґрунті

 

Залишити відповідь