Тест для самоконтролю знань, біологія 9 клас Остапченко (відповіді)

Тест для самоконтролю знань, біологія 9 клас, Остапченко (відповіді) до теми “Еволюція органічного світу” (ст. 183)Виберіть із запропонованих відповідей правильну

1. Укажіть назву системи поглядів про незмінність живої природи із часів її виникнення: а) еволюційне вчення; б) гіпотеза панспермії; в) креаціонізм; г) гіпотеза абіогенезу.

2. Укажіть назву гіпотез походження життя, які засновані на тому, що жива матерія виникла з неживої: а) біогенетичні; б) абіогенетичні; в) панспермії; г) креаціонізм.

3. Назвіть учених, які висунули абіогенетичну (біохімічну) гіпотезу виникнення життя: а) С. Арреніус та В. Вернадський; б) О. Опарін та Дж. Холдейн; в) Л. Пастер та Р. Вірхов; г) Е. Геккель та К.Тиміряз.

4. Укажіть період часу, коли з’явився вид Людина розумна: а) близько 10 млн років тому; б) близько 5 млн років тому; в) близько 600 тис. років тому; г) близько 200 тис. років тому.

5. Укажіть назву еволюційного перетворення, пов’язаного з підвищенням рівня організації організмів: а) ароморфоз; б) ідіоадаптація; в) загальна дегенерація; г) біологічний прогрес.

6. Зазначте принцип, покладений в основу сучасної класифікації організмів: а) монофілії; б) поліфілії; в) панспермії; г) конвергенції.

7. Укажіть елементарну одиницю еволюції: а) порода тварин; б) сорт рослин; в) популяція; г) вид.

8. Укажіть середовище еволюційних процесів: а) екосистема; б) рід організмів; в) популяція; г) вид організмів.

9. Укажіть форму ізоляції, яку спостерігають за умов роз’єднання популяцій певними просторовими перешкодами: а) екологічна; б) географічна; в) сезонна; г) генетична.

10. Зазначте, як називають здатність до наслідування добре захищених організмів погано захищеними: а) дивергенція; б) конвергенція; в) атавізм; г) мімікрія.

11. Назвіть приклад ідіоадаптації: а) виникнення квітки; б) утворення ластів у ластоногих; в) зникнення кишечнику у стьожкових червів; г) поява щелеп у хребетних тварин.

12. Зазначте назву процесу незалежного розвитку подібних ознак в організмів, що не мають безпосередніх родинних зв’язків: а) дивергенція; б) адаптивна радіація; в) філогенез; г) конвергенція.

13. Виберіть ознаки, притаманні макроеволюційним процесам: а) відбуваються за тривалі історичні проміжки часу, недоступні для безпосереднього спостереження; б) відбуваються всередині популяції; в) сприяють виникненню нових видів; г) джерело мінливості – модифікації.

14. Визначте положення біогенетичного закону: а) нові види виникають шляхом розходження у нащадків ознак предків унаслідок пристосувань до різних умов довкілля; б) виживають і залишають нащадків найбільш пристосовані особини виду; в) процес еволюції відбувається шляхом поступового накопичення дрібних корисних змін, які підсилюються та комбінуються; г) онтогенез (індивідуальний розвиток) є стислим повторенням філогенезу (історичного розвитку виду).

15. Зазначте систематичну одиницю, виникненню якої сприяють мікроеволюційні процеси: а) родина; б) підвид; в) вид; г) рід.

16. Назвіть форму природного добору, яка сприяє зміні норми реакції організмів у певному напрямку: а) рушійний; б) розриваючий; в) стабілізуючий; г) штучний.

17. Укажіть приклад аналогічних органів: а) колючки барбарису та колючки кактусів; б) вуса суниць і вусики винограду; в) крила кажанів і птахів; г) бульбокорені жоржин та бульби топінамбура.

18. Виберіть гомологічні органи: а) крила кажанів та крила комах; б) крила кажанів та плавці китів; в) зябра річкового рака та річкового окуня; г) додаткові корені картоплі та ризоїди зозулиного льону.

Утворіть логічні пари

19. Установіть відповідність між еволюційними процесами та їхнім визначенням.

1 мікроеволюція Г еволюційні процеси, які призводять до виникнення нових популяцій та підвидів
2 видоутворення А еволюційні процеси, які призводять до виникнення нових видів
3 макроеволюція Б еволюційні процеси, які призводять до виникнення надвидових систематичних одиниць
4 конвергенція В еволюційні процеси, які призводять до виникнення подібних ознак у представників неспоріднених організмів

20. Визначте ознаки організмів, які є прикладами ароморфозів, ідіоадаптацій, загальної дегенерації, атавізмів та рудиментів у тварин.

1 ароморфоз Б чотирикамерне серце у птахів
2 ідіоадаптація В гачкуватий дзьоб хижих птахів
3 загальна дегенерація Д відсутність кишечника у стьожкових червів
4 рудименти А дзижчальця у мух

 

Залишити відповідь