Тест для самоконтролю знань, біологія 9 клас Остапченко (відповіді), №4

Відповіді до тесту для самоконтролю знань, біологія 9 клас, Остапченко (ст. 77)Виберіть із запропонованих відповідей правильну

1. Укажіть органели, у яких міститься хлорофіл: а) мітохондрії; б) хлоропласти; в) вакуолі; г) комплекс Гольджі.

2. Укажіть кількість молекул АТФ, які синтезуються під час безкисневого етапу енергетичного обміну: а) 2; б)4; в)38; г)молекули АТФ не синтезуються.

3. Укажіть кількість молекул АТФ, які синтезуються під час кисневого етапу енергетичного обміну: а)1 молекула; б)4 молекули; в)36 молекул; г)38 молекул.

4. Виберіть фазу фотосинтезу, під час якої синтезуються молекули АТФ: а) темнова; б) світлова; в) як під час світлової, так і під час темнової; г) у процесі фотосинтезу молекули АТФ не синтезуються.

5. Укажіть джерело енергії, яку використовують організми під час хемосинтезу: а) вивільняється при розщепленні органічних сполук; б) вивільняється при окисненні неорганічних сполук; в) вивільняється при розщепленні молекул АТФ; г) енергія світла.

6. Укажіть органели, у яких відбувається кисневий етап енергетичного обміну: а) мітохондрії; б) хлоропласти; в)комплекс Гольджі; г)вакуолі з клітинним соком.

7. Назвіть процеси, під час яких синтезуються молекули АТФ: а) світлова фаза фотосинтезу; б) темнова фаза фотосинтезу; в) підготовчий етап енергетичного обміну; г) світлова фаза хемосинтезу.

8. Назвіть умови, без яких процес фотосинтезу стає неможливим: а) відсутність вуглекислого газу в атмосфері; б) відсутність глюкози в клітинах; в) відсутність хромопластів; г) відсутність мітохондрій.

9. Назвіть організми, які здійснюють хемосинтез: а) зелені рослини; б) тварини; в) гриби; г) нітрифікуючі бактерії.

10. Зазначте організми, які здійснюють фотосинтез: а) ціанобактерії; б) багатоклітинні тварини; в) гриби; г) нітрифікуючі бактерії.

11. Укажіть біохімічні процеси, які належать до пластичного обміну: а) дихання; б) окиснення органічних сполук; в) окиснення неорганічних сполук; г) хемосинтез.

12. Укажіть біохімічні процеси, які належать до енергетичного обміну: а) темнова фаза фотосинтезу; б)синтез білків; в) подвоєння ДНК; г) розщеплення органічних сполук без доступу кисню.

13. Укажіть походження електронів, за рахунок яких відновлюється фотосистема І: а) походять з фотосистеми II; б) власні, які повертаються на свій енергетичний рівень; в) звільняються при розщепленні молекули води; г) звільняються при розщепленні НАДФ.

14. Укажіть процес, під час якого виділяється молекулярний кисень: а) кисневий етап енергетичного обміну; б) світлова фаза фотосинтезу; в) темнова фаза фотосинтезу; г) анаеробне дихання.
.

Утворіть логічні пари

15. Установіть відповідність між етапами енергетичного обміну та кількістю молекул АТФ, які під час цих ета пів синтезуються.

1) підготовчий Г молекули АТФ не синтезуються
2) безкисневий В 2 молекули
3) кисневий Б 36 молекул

16. Установіть відповідність між біохімічними процесами та місцями їхнього перебігу.

Залишити відповідь