Усі уроки біології. 10 клас 2018 року

Усі уроки біології. 10 клас / Р. С. Євсеєв. — Х. : Вид. група «Основа», 2018. — 256 с. — (Серія «Усі уроки»).

Навчальний посібник містить конспекти всіх уроків біології за новою програмою 10 класу з останніми змінами, затвердженими Міністерством освіти і науки України (2017 рік, рівень стандарт). Розробки уроків характеризуються поєднанням комунікативно-діяльнісного принципу і принципу практичної спрямованості навчання, відповідають сучасним досягненням теорії та практики навчання біології. Для вчителів біології шкіл різних типів, керівників методичних об’єднань, викладачів та студентів вищих навчальних закладів.Змicт українською мовою

Орієнтовне календарно-тематичне планування . . . . . . . . . . 7
Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Урок 1. Міждисциплінарні зв’язки біології та екології.
Фундаментальні властивості живого . . . . . . . . . . . 12
Урок 2. Рівні організації біологічних систем та їхній
взаємозв’язок. Стратегія сталого розвитку природи
і суспільства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Тема 1. Біорізноманіття . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Урок 3. Систематика — наука про різноманітність
організмів. Принципи наукової класифікації
організмів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Урок 4. Сучасні критерії виду . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Урок 5. Віруси, віроїди, пріони. Особливості їхньої
організації та функціонування, гіпотези
походження вірусів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Урок 6. Взаємодія вірусів з клітиною-хазяїном та їхній
вплив на її функціонування. Роль вірусів у еволюції
організмів. Використання вірусів у біологічних
методах боротьби зі шкідливими видами . . . . . . . . . 36
Урок 7. Прокаріотичні організми: археї та бактерії.
Особливості їхньої організації
та функціонування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Урок 8. Сучасні погляди на систему еукаріотичних
організмів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Урок 9. Біорізноманіття нашої планети як наслідок
еволюції (Частина 1. Рослини) . . . . . . . . . . . . . . . 47
Урок 10. Біорізноманіття нашої планети як наслідок
еволюції (Частина 2. Гриби) . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Урок 11. Біорізноманіття нашої планети як наслідок
еволюції (Частина 3. Безхребетні тварини) . . . . . . . 54
Урок 12. Біорізноманіття нашої планети як наслідок
еволюції (Частина 4. Хребетні тварини) . . . . . . . . . 58
Урок 13. Представлення проектів «Характеристика видів
за видовими критеріями» . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Урок 14. Узагальнення знань з теми «Біорізноманіття» . . . . . 65
Тема 2. Обмін речовин і перетворення енергі ї . . . . . 66
Урок 15. Білки, нуклеїнові кислоти: огляд будови
й біологічної ролі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Урок 16. Вуглеводи, ліпіди: огляд будови й біологічної ролі . . . . 70
Урок 17. Обмін речовин та енергії — основа функціонування
біологічних систем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Урок 18. Особливості обміну речовин в автотрофних
організмів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Урок 19. Особливості обміну речовин у гетеротрофних
організмів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Урок 20. Обмін вуглеводів, ліпідів та білків у організмі
людини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Урок 21. Енергетичне забезпечення процесів метаболізму.
Способи отримання енергії в різних груп
автотрофних та гетеротрофних організмів . . . . . . . . 90
Урок 22. Роль процесів дихання в забезпеченні організмів
енергією . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Урок 23. Структури клітин, які забезпечують процеси
метаболізму . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Урок 24. Роль ферментів у забезпеченні процесів метаболізму
клітини та цілісного організму . . . . . . . . . . . . . 100
Урок 25. Вітаміни, їхня роль в обміні речовин . . . . . . . . . . 104
Урок 26. Порушення обміну речовин (метаболізму), пов’язані
з нестачею чи надлишком надходження певних
хімічних елементів, речовин . . . . . . . . . . . . . . . 108
Урок 27. Значення якості питної води для збереження
здоров’я людини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Урок 28. Раціональне харчування — основа нормального
обміну речовин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Урок 29. Негативний вплив на метаболізм токсичних
речовин. Знешкодження токсичних сполук
в організмі людини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Урок 30. Нейрогуморальна регуляція процесів метаболізму . . . 124
Урок 31. Узагальнення знань з теми «Обмін речовин
і перетворення енергії» . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Тема 3. Спадковість і мінливість . . . . . . . . . . . . . . 129
Урок 32. Основні поняття генетики . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Урок 33. Закономірності спадковості. Гібридологічний
аналіз: основні типи схрещувань та їхні наслідки.
Частина 1. Моногібридне схрещування, повне
домінування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Урок 34. Гібридологічний аналіз. Частина 2. Моногібридне
схрещування, неповне домінування . . . . . . . . . . . 141
Урок 35. Гібридологічний аналіз. Частина 3.
Ди- та полігібридне схрещування . . . . . . . . . . . . 146
Урок 36. Гібридологічний аналіз. Частина 4. Кодомінування . . . . 149
Урок 37. Гібридологічний аналіз. Частина 5. Зчеплене
успадкування і кросинговер . . . . . . . . . . . . . . . 153
Урок 38. Гібридологічний аналіз. Частина 6. Успадкування,
зчеплене зі статтю . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Урок 39. Розв’язування генетичних задач . . . . . . . . . . . . . 161
Урок 40. Організація спадкового матеріалу еукаріотичної
клітини та його реалізація. Гени структурні
та регуляторні. Регуляція активності генів
у еукаріотичній клітині . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Урок 41. Каріотип людини та його особливості.
Хромосомний аналіз як метод виявлення порушень
у структурі каріотипу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Урок 42. Сучасні молекулярно-генетичні методи досліджень
спадковості людини. Сучасний стан досліджень
геному людини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Урок 43. Моногенне та полігенне успадкування ознак
у людини. Позахромосомна (цитоплазматична)
спадковість у людини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Урок 44. Закономірності спадкової мінливості людини . . . . . 175
Урок 45. Закономірності неспадкової мінливості людини . . . . 178
Урок 46. Мутації та їхні властивості. Поняття про спонтанні
мутації. Біологічні антимутаційні механізми.
Захист геному людини від шкідливих
мутагенних впливів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Урок 47. Генетичний моніторинг у людських спільнотах.
Особливості генофонду людських спільнот
та чинники, які впливають на їх формування.
Закономірності розподілу алелів у популяціях . . . . 187
Урок 48. Сучасні завдання медичної генетики.
Спадкові хвороби і вади людини, хвороби людини
зі спадковою схильністю, їхні причини . . . . . . . . . 190
Урок 49. Методи діагностики та профілактики спадкових
хвороб людини. Медико-генетичне консультування
та його організація . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Урок 50. Представлення проектів «Генетичний моніторинг
у людських спільнотах», «Скринінг-програми для
новонароджених», «Генотерапія та її перспективи» . . . . 198
Урок 51. Узагальнення знань з теми
«Спадковість і мінливість» . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Тема 4. Репродукція і розвиток . . . . . . . . . . . . . . . 201
Урок 52. Репродукція як механізм забезпечення
безперервності існування видів . . . . . . . . . . . . . 201
Урок 53. Особливості процесів регенерації організму людини.
Трансплантація тканин та органів у людини,
її перспективи. Правила біологічної етики . . . . . . . 205
Урок 54. Ріст та розвиток клітин і фактори, які на них
впливають. Старіння та смерть клітин. Причини
порушення клітинного циклу та їхні наслідки . . . . 210
Урок 55. Поняття про онкогенні фактори та онкологічні
захворювання. Профілактика онкологічних
захворювань . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Урок 56. Статеві клітини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Урок 57. Особливості гаметогенезу в людини . . . . . . . . . . . 225
Урок 58. Суть та біологічне значення запліднення. Причини
порушення процесів запліднення у людини . . . . . . 228
Урок 59. Особливості репродукції людини у зв’язку з її
біосоціальною сутністю. Репродуктивне здоров’я . . . . 231
Урок 60. Сучасні можливості та перспективи репродуктивної
медицини. Біологічні й соціальні аспекти регуляції
розмноження у людини . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Урок 61. Ембріогенез людини. Взаємодія частин зародка,
що розвивається (явище ембріональної індукції) . . . . 238
Урок 62. Чинники, здатні справляти позитивний і негативний
вплив на процеси росту та розвитку людини . . . . . . 241
Урок 63. Узагальнення знань з теми
«Репродукція і розвиток» . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Узагальнення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
Урок 64. Можливості й перспективи застосування досягнень
біології . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
Додаток . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
Контроль знань з теми «Біорізноманіття» . . . . . . . . . . . . . 248
Контроль знань з теми «Обмін речовин
і перетворення енергії» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Контроль знань з теми «Спадковість і мінливість» . . . . . . . . 252
Контроль знань з теми «Репродукція і розвиток» . . . . . . . . 254
Література . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256Перейти на сторінку конспектів «Усі уроки біології. 10 клас 2018 року»

Залишити відповідь