Конспекти уроків з української мови. 10 клас. І семестр. Профіль — українська філологія

Усі уроки української мови. 10 клас. І семестр. Профіль — українська філологія / О. В. Слюніна. — 2-ге вид., доповн. та переробл. — Х. : Вид. група «Основа», 2018. — 306 с.

У посібнику вміщено всі уроки української мови для І семестру 10 класу, які розроблено за програмою профільного рівня (профіль — українська філологія) із врахуванням змін, здійснених Міністерством освіти і науки України. Розробки уроків характеризуються поєднанням комунікативно-діяльнісного, соціокультурного принципів і принципу практичної спрямованості, відповідають сучасним досягненням теорії і практики навчання української мови й розвитку мовлення.Зміст українською мовою

Календарно -тематичне планування уроків української мови в 10 класі (профіль — українська філологія ). I семестр ……………………… 3
Мова як суспільне явище . Українська мова в Україні ……………… 9
Урок № 1 Мова як суспільне явище. Основні функції мови ……………… 9
Урок № 2 Мовна ситуація в державі. Українське законодавство про мову. Мовні обов’язки громадян …………… 14
Урок № 3 Мовний «суржик», його причини. Проблеми екології української мови … 17
Урок № 4 З історії розвитку української мови. Основні етапи формування й розвитку української національної мови …………… 22
Урок № 5 Основні етапи розвитку української мови та їх зв’язок з історією слов’янських народів. Поява писемності …………… 26
Урок № 6 Кирило і Мефодій та їхня роль у становленні слов’янської писемності. Кирилиця як основа для розвитку слов’янських систем письма. Види письма в період Київської Русі … 34
Урок № 7 Короткі відомості з історії української писемності. Перші граматики української мови …………… 39
Урок № 8 Сучасний український алфавіт. Розвиток мови на сучасному етапі …… 45
Сучасна українська літературна мова як вища форма існування національної мови …… 52
Урок № 9 Форми існування мови: загальнонародна мова, літературна мова, просторіччя, діалект, професійні різновиди, жаргон, арго …………… 52
Урок № 10 Діалекти як історична база літературних мов. Територіальні й соціальні діалекти. Український міський сленг. Мова села …………… 59
Урок № 11 Стилістична система української мови (стилі, підстилі, стилістичні засоби, способи і прийоми організації стилістичних засобів у тексті) …………… 66
Урок № 12 Тематичне оцінювання № 1 …………… 74
Фонетика української літературної мови як учення про її звукову систему …… 78
Урок № 13 Місце фонетики та орфоепії в системі мови. Основні фонетичні одиниці української мови: звук, склад, фонетичне слово, фраза …………… 78
Урок № 14 Класифікація голосних і приголосних звуків. Особливості реалізації фонеми в мовленні. Інваріант, позиційний варіант фонеми …………… 82
Урок № 15 Основні історичні чергування приголосних звуків при словозміні й словотворенні …………… 85
Урок № 16 Чергування [о] та [е] з [і], чергування [о] та [е] з нулем звука, чергування [о] з [е] після ж, ч, ш, дж та [й] …………… 90
Урок № 17 Зміни приголосних у мові. Асимілятивні, дисимілятивні процеси. Явище метатези …………… 94
Урок № 18 Приставні приголосні. Милозвучність української мови. Стилістичні засоби фонетики …………… 97
Урок № 19 Основні випадки чергування у — в, і — й, з — із — зі(зо) ……… 101
Урок № 20 Тематичне оцінювання № 2 …………… 104
Українська орфоепія як учення про систему загальноприйнятих правил української літературної вимови …………… 109
Урок № 21 Основні норми літературної вимови. Особливості вимови голосних та приголосних звуків …………… 109
Урок № 22 Чинники, що впливають на вимову. Причини відхилення від орфоепічних норм. Інтонаційні особливості українського мовлення …………… 114
Урок № 23 Наголос в українській мові, його види та роль в розрізненні слів і їхніх форм … 119
Урок № 24 Орфоепічна норма. Особливості використання орфоепічного словника …… 124
Урок № 25 Види читання: переглядове, ознайомлювальне, вивчальне, ознайомлювально-вивчальне, ознайомлювально-реферативне. Виразне читання текстів різних стилів відповідно до орфоепічних та інтонаційних вимог. Контроль читання мовчки …………… 127
Українська графіка . Українська орфографія як учення про систему загальноприйнятих правил написання слів …………… 135
Урок № 26 З історії становлення української графіки й орфографії. Основні принципи орфографії: фонетичний, морфологічний, традиційний, диференціювальний ………… 135
Урок № 27 Складні випадки правопису апострофа …………… 140
Урок № 28 Складні випадки правопису м’якого знака …………… 144
Урок № 29 Правила написання складних слів разом, окремо, через дефіс. Правопис складноскорочених слів …………… 148
Урок № 30 Правила складоподілу та переносу слів …………… 151
Урок № 31 Правила вживання великої літери. Написання прізвищ, імен, по батькові та географічних назв. Лапки у власних назвах …………… 155
Урок № 32 Написання слів іншомовного походження …………… 160
Урок № 33 Орфографічні норми. Нововведення в українському правописі. Редагування тексту з орфографічними помилками. Використання орфографічного словника та словника іншомовних слів …………… 165
Урок № 34 Написання переказу із творчим завданням …………… 169
Урок № 35 Редагування власного переказу …………… 172
Урок № 36 Тематичне оцінювання № 3 …………… 174
Лексикологія української мови як учення про лексичний склад …………… 177
Урок № 37 Українська лексикологія як учення про лексичний склад мови. Слово як основна одиниця мови. Ознаки слова. Слово і поняття …………… 177
Семасіологія як учення про значення слів і виразів. Лексичне значення слова. Типи лексичних значень. Системні відношення в лексиці української мови …………… 181
Урок № 39 Поняття про багатозначні й однозначні слова. Пряме й переносне значення слова. Основні типи переносних значень: метафора, метонімія, синекдоха. Відображення метафор, метонімій, синекдох у текстах …………… 185
Урок № 40 Поняття про омонімію. Повні і неповні омоніми. Види неповних омонімів: омоформи, омофони, омографи, міжмовні омоніми …………… 189
Урок № 41 Поняття про пароніми. Стилістичні функції паронімів. Прийом парономазії … 193
Урок № 42 Складання усного твору …………… 197
Урок № 43 Складання письмового твору …………… 201
Урок № 44 Явище синонімії. Синоніми та їх види. Використання синонімів для уникнення тавтології, плеоназму та мовної недостатності …………… 204
Урок № 45 Антоніми та їх види. Стилістичні фігури, пов’язані з поняттям антонімії (антитеза, оксиморон) …………… 209
Урок № 46 Власне українська лексика та слова, успадковані з індоєвропейських і східнослов’янських мовних спільностей. Поняття про старослов’янську мову та її роль у розвитку української мови. Стилістична роль старослов’янізмів у мовленні …………… 212
Урок № 47 Запозичена лексика. Причини і джерела запозичень. Латинські й грецькі елементи. Слова українського походження в лексичному складі інших мов (російської, білоруської, польської) …………… 217
Урок № 48 Слова іншомовного походження та інтернаціоналізми в складі української мови. Кальки. Варваризми …………… 222
Урок № 49 Особливості правильного й доцільного використання власне українських та запозичених слів …………… 225
Урок № 50 Написання відгуку про твір мистецтва …………… 230
Урок № 51 Розмовна, просторічна, емоційно забарвлена лексика. Сленг. Екзотизми. Пуризми.
Стилістичні можливості розмовної, просторічної лексики ………… 235
Урок № 52 Розмовне мовлення, сфера його використання та основні особливості. Власне висловлювання учня на соціокультурну тему …………… 240
Урок № 53 Лексичне багатство діалектної лексики. Етнографізми. Топоніміка й ономастика в системі української мови …………… 244
Урок № 54 Специфічно професійна лексика. Наукова лексика. Терміни, канцеляризми та штампи. Стилістичне використання термінів, канцеляризмів та штампів ………… 248
Урок № 55 Науковий стиль. Основні ознаки. Особливості конспектування. Складання тез науково-популярної статті …………… 252
Урок № 56 Застарілі слова та їх різновиди: архаїзми, історизми. Стилістичні функції архаїчної лексики та процес реактивації пасивної лексики …………… 257
Урок № 57 Неологізми. Причини й шляхи виникнення нових слів. Загальномовні та індивідуальні неологізми. Стилістична роль неологізмів. Нові слова у словниках ………… 261
Урок № 58 Написання анотації …………… 265
Урок № 59 Мовленнєвий колорит: урочисте, ввічливе, офіційне, інтимно-ласкаве, фамільярне, гумористичне, сатиричне мовлення …………… 268
Урок № 60–61 Комунікативні ознаки мовлення. (Поняття про комунікативну доцільність, точність, ясність, правильність, логіку, послідовність, образність, виразність, естетичність мови). Особливості монологічного мовлення. Підготовка власного висловлювання. Виступ на зборах, семінарах, конференції …………… 271
Урок № 62 Основні види мовленнєвого спілкування. Особливості аудіювання, говоріння, читання й письма. Український мовленнєвий етикет …………… 277
Урок № 63 Основні аспекти культури мовлення: інформативність, нормативність. Особливост діалогічного мовлення. Принципи ведення дискусії …………… 282
Урок № 64 Лінгвокультуреми …………… 286
Урок № 65 Тематичне оцінювання № 4 …………… 290Перейти на сторінку конспектів: «Конспекти уроків з української мови. 10 клас. І семестр. Профіль — українська філологія»

Залишити відповідь