Конспекти уроків з української мови. 10 клас. І семестр. Нова програма

Усі уроки української мови. 10 клас. І семестр. Нова програма / Є. П. Голобородько та ін. — Х. : Вид. група «Основа», 2018. — 160 с. — (Серія Усі уроки)

У посібнику вміщено всі уроки української мови для І семестру 10 класу, які розроблено із врахуванням змін, здійснених Міністерством освіти і науки України. Розподіл навчального часу та зміст розроблених уроків носить орієнтовний характер. Згідно з положеннями пояснювальної записки оновленої програми в разі потреби вчитель має право самостійно змінювати обсяг годин у межах розділу, а також змінювати послідовність вивчення розділів. Для вчителів української мови та літератури загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та гімназій, студентів філологічних факультетів педагогічних університетів.Зміст українською мовою

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В 10 КЛАСІ. І семестр 3
Соціокультурна змістова лінія 6
Вступ . Лексикографія . Поняття норми в сучасній
українській літературній мові . Лексична норма 10
Урок № 1 Лексикографія. Особливості розділу лінгвістичної науки про слово 10
Урок № 2 Сучасні лексикографічні джерела: словники, довідкова література (зокрема на електронних носіях) 14
Урок № 3 Інформативна й нормативна функція словників. Основні типи. Довідкові медіа-ресурси 18
Урок № 4 Поняття норми в сучасній українській літературній мові. Нормативне й ненормативне мовлення. Типи норм 22
Урок № 5 Лексична норма. Лексична помилка. Лексичне значення слова 26
Урок № 6 Слово і контекст. Залежність значень слова від контексту 30
Урок № 7 Слововживання; вибір слова, лексична сполучуваність 33
Урок № 8 Слова власне українські й запозичені. Виправдані й небажані запозичення. Лексичні й фразеологічні синоніми, антоніми 37
Урок № 9 Синонімічне багатство української мови 42
Урок № 10 Пароніми. Запобігання помилок у вживанні паронімів 46
Урок № 11 Найпоширеніші випадки порушення лексичної норми. Кальки з інших мов, недоречне вживання українських слів у невластивому їм значенні 49
Урок № 12 Основні групи фразеологізмів. Багатозначність, синонімія й антонімія фразеологізмів. Уживання слів у фразеологізмах відповідно до їхнього стилістичного забарвлення 53
Урок № 13 Утвердження лексичної норми в словниках української мови (повторення й узагальнення) 57
Урок № 14 Тематична контрольна робота № 1 з теми «Лексикографія. Лексична норма» (тестові
завдання) 61
Практична риторика 66
Урок № 15 Риторика як мистецтво, наука й навчальна дисципліна. Роль риторики в сучасному світі 66
Урок № 16 Мовленнєва ситуація. Елементи мовленнєвої ситуації (Мовець (адресат), слухач (аудиторія), предмет мовлення 73
Урок № 17 Особистість мовця. Риси гарного співрозмовника. Вимоги до мовлення
оратора. Комунікативний стан мовця 77
Урок № 18 Аудиторія (слухач, слухачі). Види слухання. Цілі слухання. Моделювання аудиторії. Контакт з аудиторією 83
Урок № 19 Текст як одиниця спілкування. Етапи підготовки тексту виступу 88
Урок № 20 Написання тексту публічного виступу 92
Урок № 21 Види читання й записування тексту виступу. Естетика тексту 95
Урок № 22 Ефективність мовлення. Стратегія і тактика мовленнєвої поведінки. Комунікативний намір. Мовленнєвий учинок. Мовленнєва подія 100
Урок № 23 Тематична контрольна робота № 2 з теми «Практична риторика» (захист
проектів-презентацій) 105
Орфоепічна норма 107
Урок № 24 Орфоепічна норма. Орфоепічна помилка. Орфоепічний словник. Поняття милозвучності. Чергування у//в, і//й як засіб милозвучності 107
Урок № 25 Основні правила вимови голосних звуків. Основні правила вимови приголосних звуків 112
Урок № 26 Наголос. Основні правила наголошування слів. Нормативний наголос. Варіантне наголошування слів в українській мові 117
Урок № 27 Словорозрізнювальний наголос. Форморозрізнювальний наголос. Діалектний наголос 122
Урок № 28 Складні випадки наголошування слів 127
Урок № 29 Усне переказування текстів різних стилів із творчим завданням 132
Урок № 30 Орфоепічні норми української мови (практикум) 137
Урок № 31 Тематична контрольна робота № 2 з теми «Орфоепічна норма» (тестові завдання) 141
Урок № 32 Аналіз контрольної роботи 146
Додатки 151Перейти на сторінку конспектів: «Конспекти уроків з української мови. 10 клас. І семестр. Нова програма»

Залишити відповідь