Конспекти з української мови. 10 клас. ІІ семестр. Профіль — українська філологія

Усі уроки української мови. 10 кл. ІІ сем. Профіль — укр. філ. / О. В. Слюніна. — 2-ге вид., доповн. та переробл. — Х. : ВГ «Основа», 2018. — 368 с. — (Серія «Усі уроки»).

У посібнику вміщено всі уроки української мови для ІІ семестру 10 класу, які розроблено за програмою профільного рівня (профіль — українська філологія) із врахуванням змін, здійснених Міністерством освіти і науки України. Розробки уроків характеризуються поєднанням комунікативно-діяльнісного, соціокультурного принципів і принципу практичної спрямованості, відповідають сучасним досягненням теорії і практики навчання української мови й розвитку мовлення.Зміст українською мовою

Календарно-тематичне планування уроків української мови в 10 класі (профіль — українська філологія). II семестр …………… 3
Фразеологія як розділ мовознавства ………… 11
Урок № 66 Фразеологія як розділ мовознавства. Основні ознаки фразеологізмів. Види фразеологічних одиниць: єдності, зрощення, сполучення ………… 11
Урок № 67 Джерела української фразеології ………… 16
Урок № 68 Приказки, прислів’я та крилаті вислови, приповідки, побажання та їх оцінний зміст ………… 21
Урок № 69 Фразеологізми власне українського походження та фразеологічні запозичення з інших мов. Національно-мовний колорит фразеології. Фразеологічні відповідники в різних мовах ………… 24
Урок № 70 Урок розвитку комунікативних умінь № 14. Мовленнєва ситуація. Мовленнєві ролі та наміри мовця і слухача. Мовленнєва тактика. Причини комунікативних помилок … 27
Урок № 71 Багатозначність, синонімія, антонімія фразеологічних одиниць ………… 34
Урок № 72 Фразеологія різних стилів мовлення: художня, наукова, публіцистична, офіційно-ділова. Стилістичні засоби фразеологічних одиниць у творах видатних письменників. Уживання фразеології в різних стилях ………… 37
Урок № 73 Фразеологізми з професійної мови, мовні кліше, штампи ………… 40
Українська лексикографія як розділ мовознавства про укладання словників … 44
Урок № 74 Лексикографія як розділ мовознавства про укладання словників. Види словників та особливості їх побудови ………… 44
Урок № 75 Відмінність словникових статей у різних словниках. Стилістичні засоби лексикографії ………… 48
Урок № 76 З історії лексикографії. Словники як відображення історії і культури українського народу. Словник Лаврентія Зизанія, «Лексикон» Памви Беринди. Електронні словники …… 52
Урок № 77 Урок розвитку комунікативних умінь № 15. Складання бібліографії із залученням сучасних інформаційних і комунікаційних технологій. Написання звіту про виконану роботу ………… 56
Урок № 78 Тематична контрольна робота № 5. Контрольний тест ………… 62
Морфеміка й словотвір української мови як учення про будову й творення слів …… 67
Урок № 79 Морфемна й словотвірна структура слова. Мотивоване й мотивуюче слово, структурно-семантичні зв’язки між ними ………… 67
Урок № 80 Основа слова. Похідні й непохідні основи. Твірна основа та словотворчий формант. Словотвірний тип і словотвірне значення ………… 72
Урок № 81 Основні способи словотвору в сучасній українській мові: морфологічні і неморфологічні. Особливості вживання осново і словоскладання, абревіатур, складноскорочених слів …… 76
Урок № 82 Урок розвитку комунікативних умінь № 16. Особливості розмовного та наукового стилів. Трансформування тексту одного стилю в інший ………… 81
Урок № 83 Історичні зміни в морфемному складі слова: спрощення, перерозклад, ускладнення. Етимологія як учення про походження слів. Морфемний словник. Етимологічний словник. Сучасні тенденції українського словотвору ………… 85
Урок № 84 Словотвір іменників на позначення назв жителів певного населеного пункту. Переклад українською мовою російських лексем на позначення назв осіб за професією …… 89
Урок № 85 Творення присвійних прикметників. Творення прикметникових форм від різних географічних назв ………… 95
Урок № 86 Основні способи творення дієслів та прислівників ………… 100
Урок № 87 Стилістичне використання засобів словотвору. Стилістичні функції префіксів та суфіксів. Національно-специфічне вживання зменшено-пестливих форм ………… 103
Урок № 88 Урок розвитку комунікативних умінь № 17. Складання власного висловлювання на тему: «Мовна особистість в українській літературі, історії» ………… 107
Українська морфологія як розділ мовознавства про частини мови ………… 112
Урок № 89 Українська морфологія як розділ мовознавства про частини мови. Основні поняття морфології. Повнозначні та службові частини мови. Вигуки і модальні слова. Поняття про граматичні категорії, граматичні значення і граматичні форми. Взаємоперехід частин мови ………… 112
Урок № 90 Урок розвитку комунікативних умінь № 18. Особливості аудіювання. Контрольне аудіювання ………… 117
Самостійні частини мови ………… 126
Урок № 91 Іменник як частина мови. Лексико-граматичні розряди іменників. Граматичні категорії іменника ………… 126
Урок № 92 Категорія числа, її значення та граматичні засоби вираження. Іменники, що вживаються в обох числових формах, мають лише форму однини або множини. Стилістичні особливості форм числа іменників ………… 130
Урок № 93 Словозміна іменників. Словозмінні паралелі іменників, їх стилістичні особливості. Порушення норм відмінювання іменників у художньому мовленні ………… 135
Урок № 94 Відмінювання іменників ІІ відміни. Родовий відмінок іменників ІІ відміни. Стилістичне використання кличного відмінка іменників ………… 144
Урок № 95 Форми іменників орудного й місцевого відмінків з прийменниками на позначення руху в просторі. Називний відмінок іменників зі сполучниками як, мов, неначе, немов… 149
Урок № 96 Урок розвитку комунікативних умінь № 19. Офіційне і неофіційне, публічне і непублічне мовленнєве спілкування. Вербальні й невербальні засоби спілкування …… 152
Урок № 97 Невідмінювані іменники. Рід відмінюваних і невідмінюваних іменників. Особливості роду іменників, назв осіб за професією, посадою, званням тощо. Стилістичні особливості іменників середнього і спільного роду. Іменники середнього роду як засіб іронії і сатири ………… 156
Урок № 98 Написання й відмінювання власних особових назв, складних слів, прізвищ, імен та по батькові ………… 162
Урок № 99 Урок розвитку комунікативних умінь № 20. Докладний переказ із творчим завданням ………… 165
Урок № 100 Урок розвитку комунікативних умінь № 21. Мовний етикет у науковому стилі. Виступ на учнівській конференції ………… 170
Урок № 101 Прикметник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксичні функції. Лексико-граматичні розряди прикметників (якісні, відносні, присвійні), їх особливості й функціонування в мовленні. Перехід відносних прикметників у якісні, присвійних у якісні й відносні ………… 173
Урок № 102 Ступені порівняння якісних прикметників, їх творення. Зміни приголосних при творенні ступенів порівняння прикметників. Повні й короткі форми прикметників, стягнені і нестягнені форми повних прикметників, особливості їх функціонування в сучасній українській мові. Стилістична роль повних і коротких прикметників ………… 177
Урок № 103 Урок розвитку комунікативних умінь № 22. Ознаки науково навчального підстилю. Його основні жанри. Лінгвістичний аналіз текстів науково навчального стилю. Написання рефератів ………… 182
Урок № 104 Творення відносних і присвійних прикметників. Відмінювання прикметників … 187
Урок № 105 Стилістичне використання якісних, відносних, присвійних прикметників. Словник епітетів української мови. Синоніміка форм ступенів порівняння прикметників. Помилки у вживанні форм ступенів порівняння ………… 192
Урок № 106 Урок розвитку комунікативних умінь № 23. Складання твору-роздуму на морально-етичну тему ………… 197
Урок № 107 Своєрідність займенника як частини мови. Порівняння займенників з іншими частинами мови. Розряди займенників за значенням, їх характеристика. Групи займенників ………… 201
Урок № 108 Відмінювання займенників. Словотвірні характеристики займенника. Наголос у займенниках ………… 205
Урок № 109 Правопис займенників. Написання заперечних, неозначених займенників. Явище прономіналізації. Перехід займенників в інші частини мови ………… 209
Урок № 110 Стилістичні функції займенників. Синонімічні заміни особових займенників. Увічливе значення займенників. Запобігання двозначності висловлювання при їх уживанні. Стилістичні функції займенника воно ………… 212
Урок № 111 Урок розвитку комунікативних умінь № 24. Складання діалогів відповідно до запропонованої мовленнєвої ситуації ………… 216
Урок № 112 Числівник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксичні функції. Формування числівника як частини мови. Число і числівник. Розряди числівників за значенням (кількісні, дробові, збірні, неозначено-кількісні), їх характеристика ………… 223
Урок № 113 Відмінювання числівників. Паралельне використання відмінкових форм числа. Паралельне вживання числівників з іменниками в непрямих відмінках ………… 228
Урок № 114 Написання числівників і відчислівникових слів. Наголос у числівниках. Стилістичні функції числівників ………… 234
Урок № 115 Урок розвитку комунікативних умінь № 25. Контрольний переказ тексту із творчим завданням ………… 239
Урок № 116 Урок розвитку комунікативних умінь № 26. Основні жанри розмовного мовлення. Складання оповіді, казки в народно-розмовній манері ………… 242
Урок № 117 Тематична контрольна робота № 6. Контрольний тест ………… 247
Урок № 118 Дієслово як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксичні функції. Форми дієслова: дієвідмінювані, відмінювані, незмінні. Особливості семантики, граматичні ознаки дієслів. Безособові дієслова. Функції дієслова в художньому стилі ………… 251
Урок № 119 Дві основи дієслів. Поділ дієслів на дієвідміни. Зміни звуків в особових формах дієслів. Словозміна дієслів І та ІІ дієвідмін ………… 257
Урок № 120 Види дієслів (доконаний і недоконаний), їх творення, вживання одного в значенні іншого. Часи дієслів (теперішній, минулий, майбутній), їх творення. Синонімія форм часу дієслів. Стилістичні можливості граматичних форм часу ………… 262
Урок № 121 Урок розвитку комунікативних умінь № 27. Особливості написання статті … 268
Урок № 122 Урок розвитку комунікативних умінь № 28. Написання рецензій з наукової проблеми ………… 271
Урок № 123 Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий), їх творення. Стилістичне вживання способових форм дієслова ………… 276
Урок № 124 Особові, родові, числові форми дієслів. Зворотні дієслова. Перехідні й неперехідні дієслова ………… 280
Урок № 125 Дієприкметник як особлива форма дієслова. Дієслівні та прикметникові характеристики дієприкметників. Творення, правопис і відмінювання дієприкметників. Активні та пасивні дієприкметники. Дієприкметниковий зворот ………… 285
Урок № 126 Дієприслівник як незмінювана форма дієслова: лексичне значення, морфологічні ознаки, особливості їх творення. Дієприслівники доконаного і недоконаного виду. Дієприслівниковий зворот ………… 291
Урок № 127 Урок розвитку комунікативних умінь № 29. Ознайомлювально-вивчальне читання науково популярної, довідкової літератури ………… 296
Урок № 128 Безособові форми на -но, -то. Стилістичні функції дієслівних форм ………… 301
Урок № 129 Прислівник як частина мови: лексичне значення, морфологічні ознаки, синтаксичні функції. Розряди прислівників за значенням: обставинні й означальні. Морфологічні типи прислівників. Ступені порівняння означальних прислівників. Правопис прислівників. Стилістичні особливості прислівників із суфіксами емоційної оцінки ………… 305
Урок № 130 Урок розвитку комунікативних умінь № 30. Складання усного контрольного твору ………… 311
Урок № 131 Урок розвитку комунікативних умінь № 31. Контрольний письмовий твір … 314
Службові частини мови, їх загальна характеристика ………… 319
Урок № 132 Прийменник, його особливості. Групи за походженням і морфологічним складом. Правопис прийменників. Перехід повнозначних слів у прийменники. Синонімія прийменникових конструкцій ………… 319
Урок № 133 Урок розвитку комунікативних умінь № 32. Редагування текстів різних стилів і жанрів. Робота над виправленням помилок, допущених у письмовому переказі чи творі … 325
Урок № 134 Сполучники сурядності та підрядності. Морфологічні типи сполучників. Правопис сполучників. Cтилістичні особливості вживання сполучників ………… 329
Урок № 135 Частка, її функції, групи за значенням. Правопис заперечних часток. Функції модальних, заперечних часток. Естетична цінність часток ………… 334
Урок № 136 Вигуки, їх ознаки та розряди. Правопис вигуків і особливості їх уживання. Звуконаслідувальні слова. Вигуки як засіб емоційно-експресивного мовлення. Національні етикетні вигуки ………… 338
Урок № 137 Урок розвитку комунікативних умінь № 33. Побудова розповіді на соціокультурну тему ………… 343
Урок № 138 Повторення вивченого ………… 347
Урок № 139 Контрольний диктант ………… 351
Урок № 140 Тематична контрольна робота № 7. Контрольний тест ………… 353Перейти на сторінку конспектів «Конспекти з української мови. 10 клас. ІІ семестр. Профіль — українська філологія»

Залишити відповідь