Збірник задач з алгебри і початків аналiзу

Посібник складається з 9 розділів і містить близько 2000 завдань. До кожного розділу наведено теоретичні відомості з означених тем, приклади розв’язування вправ, завдання для самостійного розв’язування.
Для вчителів математики та учнів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв і гімназій.Змicт украiнською мовою:

Завдання для повторення за 10 клас 4
Роздiл I. Системи та сукупностi рацiональних рiвнянь iз двома та трьома змiнними 14
Методи розв’язання систем рiвнянь iз двома змiнними 15
Системи нелiнiйних рiвнянь 18
Роздiл II. Системи iррацiональних рiвнянь 42
Роздiл III. Степенева функцiя та її властивостi 47
Роздiл IV. Показникова функцiя та її властивостi. Показниковi рiвняння та нерiвностi 61
Показниковi рiвняння 62
Системи показникових рiвнянь 75
Задачi з параметрами 76
Показниковi нерiвностi 83
Задачi з параметрами 87
Роздiл V. Логарифми. Властивостi логарифмiв 92
Перетворення виразiв, що мiстять логарифми 96
Роздiл VI. Логарифмiчнi рiвняння та нерiвностi 106
Трансцендентнi логарифмiчнi рiвняння 111
Логарифмiчнi рiвняння з параметрами 111
Рiвняння з параметрами пiдвищеної складностi 112
Системи логарифмiчних рiвнянь 114
Логарифмiчнi нерiвностi 116
Роздiл VII. Друга визначна границя 124
Похiднi показникової та логарифмiчної функцiй 125
Правила Лопiталя 126
Роздiл VIII. Первiсна функцiї та її властивостi 136
Невизначений iнтеграл 136
Основнi методи iнтегрування 137
Роздiл IX. Визначений iнтеграл 149
Література 160

Перейти до завантаження “Збірник задач з алгебри і початків аналiзу. 11 клас”Залишити відповідь