Українська мова. Конспекти уроків. 5 клас. ІІ семестр. Частина ІІ

Навчальний посібник містить орієнтовне календарно-тематичне планування; конспекти уроків з української мови для II семестру 5 класу, які ґрунтуються на засадах компетентнісного, особистісно-орієнтованого і діяльнісного підходів до навчання та допоможуть учителям-словесникам реалізувати один із основних принципів сучасної школи — навчити школяра під керівництвом учителя здобувати знання.Змicт украiнською мовою:

ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО –ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ 5 КЛАСУ (УКРАЇНСЬКА МОВА НАВЧАННЯ). ІІ СЕМЕСТР ………………….. 3

ФОНЕТИКА . ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ . ОРФОГРАФІЯ (ПРОДОВЖЕННЯ) ………………. 8

Урок 86 Написання слів іншомовного походження. Букви и-і в словах іншомовного походження ……………… 8

Урок 87 Контрольна робота № 7 за темою «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія» (тестові завдання). Контрольне аудіювання художнього тексту ……………….. 12

ЛЕКСІКОЛОГІЯ ……………….. 19

Урок 88 Лексичне значення слова. Однозначні та багатозначні слова (повторення) ……. 19

Урок 89 Використання багатозначних слів у прямому і переносному значеннях ……… 23

Урок 90 Урок розвитку комунікативних умінь № 18. Контрольне читання вголос тексту художнього стилю …………………. 27

Урок 91 Загальновживані (нейтральні) і стилістично забарвлені слова. Ознайомлення з тлумачним словником ………………….. 31

Урок 92 Групи слів за значенням. Синоніми (повторення й поглиблення). Ознайомлення зі словником синонімів ……………….. 38

Урок 93 Групи слів за значенням. Антоніми (повторення й поглиблення). Ознайомлення зі словником антонімів ………………. 42

Урок 94 Групи слів за значенням. Омоніми (повторення й поглиблення). Використання слів відповідно до їхнього значення. Ознайомлення зі словником омонімів ………. 46

Урок 95 Групи слів за значенням. Синоніми. Антоніми. Омоніми. Тренувальні вправи ……. 51

Урок 96 Групи слів за значенням. Пароніми (практично). Ознайомлення зі словником паронімів …………………. 57

Урок 97–98 Уроки розвитку комунікативних умінь № 19–20. Контрольний діалог до запропонованої ситуації спілкування ………………….. 61

Урок 99 Урок розвитку комунікативних умінь № 21. Ділові папери. Адреса. Оформлення конверта …………………… 65

Урок 100 Контрольна робота № 8 за темою «Лексикологія» (тестові завдання) ……… 68

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ ……………………. 73

Урок 101 Основа слова (корінь, префікс, суфікс) і закінчення — значущі частини слова (повторення й поглиблення відомостей) ……………… 73

Урок 102 Корінь, суфікс, префікс, закінчення — значущі частини слова …………… 77

Урок 103 Спільнокореневі слова і форми слова ………………….. 80

Урок 104 Змінні і незмінні слова …………………….. 83

Урок 105 Вивчені орфограми у значущих частинах слова (повторення). Написання префіксів з (зі-, с-) …………………. 86

Урок 106 Вивчені орфограми у значущих частинах слова (повторення). Написання префіксів роз-; без- ……………………. 90

Урок 107 Урок розвитку комунікативних умінь № 22. Усний твір-оповідання про випадок із життя за простим планом …………………… 94

Урок 108–109 Урок розвитку комунікативних умінь № 23–24. Контрольний усний твір-опис тварин за власним спостереженням …………………. 98

Урок 110 Вивчені орфограми у значущих частинах слова (повторення). Написання префіксів пре-, при-, прі- …………………………….. 106

Урок 111 Використання в мовленні слів із суфіксами та префіксами, що надають емоційного забарвлення і виразності тексту …………………………. 110

Урок 112 Робота з текстом. Правильне написання й обґрунтування слів з вивченими орфограмами. Уникнення помилок, пов’язаних із невиправданим уживанням спільнокореневих слів …… 115Урок 113–114 Урок розвитку комунікативних умінь № 25–26. Контрольний письмовий твір-опис тварини за власним спостереженням у художньому стилі (за простим планом) …… 118

Урок 115 Повторення. Словосполучення і речення ……………….. 122

Урок 116 Повторення. Правопис слів іншомовного походження ………………. 126

Урок 117 Повторення. Другорядні члени речення ………………….. 131

Урок 118 Контрольна робота № 9 за темою «Будова слова. Орфографія. Повторення» (тестові завдання) ……………………………….. 136

Урок 119 Контрольний диктант за ІІ семестр ……………… 139

Урок 120 Повторення. Вивчені орфограми в значущих частинах слова …………… 141

Урок 121 Повторення вивченого про будову слова ……………….. 144

Урок 122 Повторення вивченого з теми «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія». Урок-подорож …………………… 148

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ ………… 155

Перейти до завантаження “Українська мова. Конспекти уроків. 5 клас. ІІ семестр. Частина ІІ”

Залишити відповідь