Конспекти з фізики для підготовки до ЗНО. Частина 1

Складання тестів ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання) із фізики для випускників загальноосвітніх шкіл — досить серйозне випробування. Про це свідчать результати останніх років. Для якісної підготовки до ЗНО рік треба як слід навчитися розв’язувати задачі із фізики за курс загальноосвітньої школи, що неможливо без ґрунтовної теоретичної підготовки. Оскільки курс фізики триває 5 років (2 роки у старшій школі і 3 роки у середній), постає важливе питання про узагальнене повторення теоретичного матеріалу у випускному класі.  Даний посібник у стислому вигляді містить весь теоретичний матеріал із фізики за весь курс загальноосвітньої школи й практичні поради щодо використання цього матеріалу під час розв’язування фізичних задач.Змicт украiнською мовою:

ВСТУП …………………………….. 5

Розділ: МЕХАНІКА

Тема: Кінематика . …………………… 7

Конспект 1. Рівномірний рух. …………………… 7

1. Базові поняття . …………………… 7

2. Рівномірний прямолінійний рух . …………………… 8

3. Середня швидкість . …………………… 9

4. Відносність руху . …………………… 9

Конспект 2. Нерівномірний рух . …………………… 11

5. Рівнозмінний (рівноприскорений) рух . …………………… 11

Конспект 3. Рух тіл під дією сили тяжіння. Складний рух . …………………… 14

6. Вільне падіння (зліт) у вертикальному напрямку . …………………… 14

7. Тіло, кинуте горизонтально . …………………… 14

8. Тіло, кинуте під кутом до горизонту . …………………… 15

Конспект 4. Рух по колу . …………………… 17

9. Рівномірний рух по колу ……………………. 17

Тема: Динаміка . …………………… 19

Конспект 5. Основи динаміки. Закони Ньютона . …………………… 19

1. Закони Ньютона . …………………… 19

Конспект 6. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Вага тіла ……………………. 21

2. Закон всесвітнього тяжіння (гравітація) . …………………… 21

3. Сила нормальної реакції опори і сила натягу нитки . …………………… 22

4. Вага. Перевантаження .…………………… 23

Конспект 7. Сили пружності. Сила Архімеда .…………………… 26

5. Сила пружності. Закон Гука . …………………… 26

6. Сила Архімеда .…………………… 27

Конспект 8. Сили тертя. Похила площина . …………………… 29

7. Сила тертя . …………………… 29

8. Похила площина . …………………… 30

Тема: Статика . …………………… 32

Конспект 9. Елементи статики. Прості механізми . …………………… 32

1. Умови рівноваги . …………………… 32

2. Знаходження центра мас тіла і системи тіл . …………………… 35

Тема: Закони збереження в механіці . …………………… 36

Конспект 10. Закон збереження імпульсу. Робота. Потужність. ККД . …………………… 36

1. Імпульс . …………………… 36

2. Робота. Потужність. ККД . …………………… 37

Конспект 11. Закон збереження енергії (ЗЗЕ) ……………………. 39

3. Закон збереження механічної енергії ……………………. 39

Тема: Елементи механіки рідин і газів …………………… 41

Конспект 12. Елементи механіки рідин і газів . …………………… 41

1. Гідростатика . …………………… 41

2. Гідродинаміка . …………………… 43

Розділ: МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

Тема: Молекулярно-кінетична теорія . …………………… 46

Конспект 13. Вступ до молекулярно-кінетичної теорії (МКТ). Основне рівняння МКТ ….. 46

1. Вступ до молекулярно-кінетичної теорії . …………………… 46

2. Основне рівняння МКТ . …………………… 49

Конспект 14. Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси . …………………… 50

3. Закон Менделєєва–Клапейрона, ізопроцеси ……………………. 50

4. Робота з графіками ізопроцесів . …………………… 52

Тема: Термодинаміка . …………………… 53

Конспект 15. Основи термодинаміки. Закони термодинаміки . …………………… 531. Вступ до термодинаміки газів . …………………… 53

2. Перший закон термодинаміки для газових процесів . …………………… 54

Конспект 16. ККД теплової машини. Графіки процесів у термодинаміці ………… 56

3. Визначення роботи газу та інших термодинамічних величин за графіками процесів у газах . ……….… 56

4. Теплові машини . …………………… 58

Конспект 17. Тепловий баланс . …………………… 60

1. Способи зміни внутрішньої енергії . …………………… 60

2. Агрегатні стани речовин . …………………… 61

3. Рівняння теплового балансу . …………………… 62

Тема: Властивості рідин і твердих тіл . …………………… 65

Конспект 18. Вологість . …………………… 65

1. Вологість ……………………. 65

Конспект 19. Особливості рідкого стану речовини . …………………… 68

2. Властивості рідин . …………………… 68

Конспект 20. Властивості твердих тіл . …………………… 71

3. Властивості твердих тіл. Аморфні і кристалічні тіла ……………………. 71

4. Пружні властивості твердих тіл . …………………… 72

ДОДАТОК . …………………… 74

Перейти до завантаження “Конспекти з фізики для підготовки до ЗНО. Частина 1”

Залишити відповідь