Електронний конструктор уроку. Хімія. 9 клас

Електронний конструктор уроку. Хімія. 9 клас. Версія 3.0

Із конструктором ви отримаєте:

  • 66 конспектів усіх уроків до курсу «Хімія. 9 клас» у форматі doc (Microsoft Word);
  • 61 медіа-презентація до усіх уроків у форматі ppt (Microsoft PowerPoint);
  • комп’ютерна програма «Електронний конструктор уроку 3.0»;
  • зручне середовище для створення власних уроків та презентацій до них;
  • можливість безпосереднього та швидкого редагування будь-якої частини уроку, а також презентації до нього;
  • інтегровані в програму готові конспекти уроків та презентації до них;
  • 115 прийомів роботи на уроці, які урізноманітнюють зміст вашого уроку;
  • дидактичні та додаткові матеріали до кожного уроку;
  • 385 ілюстрацій до курсу.


Змicт украiнською мовою:

Урок 1. Основні класи неорганічних сполук
Урок 2. Періодичний закон, періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Хімічний зв’язок, будова речовини.
Тема 1. Розчини
Урок 3. Значення розчинів у природі й життєдіяльності людини. Поняття про дисперсні системи, колоїдні та істинні розчини.
Урок 4. Розчин та його компоненти: розчинник, розчинена речовина. Вода як розчинник. Будова молекули води, поняття про водневий зв’язок.
Урок 5. Розчинність, її залежність від різних факторів. Насичені й ненасичені розчини.
Урок 6. Фізико-хімічна сутність процесу розчинення. Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин.
Урок 7. Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини. Приготування розчинів.
Урок 8. Обчислення масової частки й маси речовини в розчині.
Урок 9. Приготування розчинів
Урок 10. Практична робота № 1 «Приготування розчину солі із заданою масовою часткою розчиненої речовини».
Урок 11. Електролітична дисоціація. Електроліти й неелектроліти.
Урок 12. Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах.
Урок 13. Ступінь дисоціації. Сильні та слабкі електроліти.
Урок 14. Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх протікання.
Урок 15. Йонні рівняння. Складання йонних рівнянь.
Урок 16. Практична робота № 2. Реакції йонного обміну в розчинах електролітів.
Урок 17. Йонні рівняння.
Урок 18. Практична робота № 3. Розв’язання експериментальних задач.
Урок 19. Узагальнення й систематизація знань з теми «Розчини».
Урок 20. Оцінювання навчальних досягнень учнів з теми «Розчини».
Тема 2. Хімічні реакції
Урок 21. Класифікація хімічних реакцій за різними ознаками
Урок 22. Реакції сполучення, розкладу, заміщення й обміну
Урок 23. Швидкість хімічної реакції, залежність швидкості реакції від різних факторів
Урок 24. Тепловий ефект реакції. Екзотермічні й ендотермічні реакції. Термохімічні рівняння
Урок 25. Оборотні й необоротні реакції. Хімічна рівновага
Урок 26. Процеси окиснення, відновлення. Окисники, відновники
Урок 27. Окисно-відновні реакції, їх значення
Урок 28. Складання найпростіших окисно-відновних реакцій, підбір коефіцієнтів
Урок 29. Хімічні реакції
Урок 30. Тематична робота з теми «Хімічні реакції»
Тема 3. Найважливіші органічні сполуки
Урок 31. Загальні й відмітні ознаки органічних і неорганічних сполук
Урок 32. Особливості будови атома Карбону в основному та збудженому станах. Утворення ковалентного зв’язку між атомами Карбону. Структурні формули органічних речовин
Урок 33. Метан. Молекулярна, електронна і структурна формули метану, поширення в природі
Урок 34. Гомологи метану. Молекулярні та структурні формули. Значення моделювання в хімії. Фізичні властивості гомологів метану
Урок 35. Етилен і ацетилен. Молекулярні та структурні формули, фізичні властивості
Урок 36. Хімічні властивості алканів
Урок 37. Хімічні властивості алкенів і алкінів
Урок 38. Співвідношення об’ємів газів у хімічних реакціях. Обчислення об’ємних співвідношень газів за хімічними рівняннями
Урок 39. Поняття про полімери на прикладі поліетилену. Використання поліетилену
Урок 40. Використання вуглеводнів
Урок 41 (за рахунок резервного часу). Бензен як представник ароматичних вуглеводнів
Урок 42. Узагальнення й систематизація знань про вуглеводні, взаємозв’язок між вуглеводнями
Урок 43. Проміжне оцінювання навчальних досягнень з теми «Вуглеводні»
Урок 44. Метанол, етанол, гліцерин
Урок 45. Хімічні властивості спиртів. Використання спиртів. Отруйність спиртів, їх шкідливий вплив на організм людини
Урок 46. Оцтова кислота. Функціональна карбоксильна група. Використання оцтової кислоти
Урок 47. Хімічні властивості оцтової кислоти
Урок 48. Практична робота № 4 «Властивості оцтової кислоти»
Урок 49. Поняття про вищі карбонові кислоти
Урок 50. Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів
Урок 51. Вуглеводи. Глюкоза й сахароза. Будова, властивості, застосування
Урок 52. Крохмаль і целюлоза. Полімерна будова, властивості, застосування
Урок 53. Використання вуглеводів, їх біологічна роль. Загальна схема виробництва цукру
Урок 54. Узагальнення й систематизація знань про оксигеновмісні органічні сполуки, взаємозв’язок між класами органічних сполук
Урок 55. Тематична робота з теми «Оксигеновмісні органічні сполуки»
Урок 56. Амінооцтова кислота. Її будова і властивості
Урок 57. Білки
Урок 58. Нуклеїнові кислоти. Біологічна роль нуклеїнових кислот
Урок 59. Природні й синтетичні органічні речовини
Урок 60. Значення продуктів органічної хімії
Урок 61. Тематична контрольна робота з теми «Органічні сполуки»
Тема 4. Роль хімії в житті суспільства
Урок 62. Місце хімії серед наук про природу. Роль хімічних знань у пізнанні природи
Урок 63. Значення хімічних процесів у природі
Урок 64. Роль хімії в житті суспільства
Урок 65. Роль хімії в житті суспільства
Урок 66. Підсумковий урок з теми «Роль хімії в житті суспільства». Оцінювання навчальних досягнень учнів. ЗалікПерейти до завантаження ЕКУ Хімія. 9 клас

Залишити відповідь