Електронний конструктор уроку. Фізика. 11 клас

Електронний конструктор уроку. Фізика. 11 класс. Версія 3.0

Із конструктором ви отримаєте:

  • 105 конспектів усіх уроків до курсу «Географія. 10 клас» у форматі doc (Microsoft Word);
  • 105 медіа-презентацій до усіх уроків у форматі ppt (Microsoft PowerPoint);
  • комп’ютерна програма “Електронний конструктор уроку. 3.0”;
  • зручне середовище для створення власних уроків та презентацій до них;
  • можливість безпосереднього та швидкого редагування будь-якої частини уроку, а також презентації до нього;
  • iнтегровані в програму готові конспекти уроків та презентації до них;
  • 115 прийомів роботи на уроці, які урізноманітнюють зміст вашого уроку;
  • дидактичні та додаткові матеріали до кожного уроку;
  • 782 ілюстрації до курсу


Змicт украiнською мовою:

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА
Розділ 1. Електричне поле
Урок 01 Електричне поле.
Урок 02 Напруженість електричного поля. Силові лінії електричного поля. Накладання електричних полів. Електричне поле точкових зарядів.
Урок 03 Розв’язування задач.
Урок 04 Речовина в електричному полі. Провідники в електричному полі .
Урок 05 Діелектрики в електричному полі. Поляризація діелектриків. Діелектрична проникність речовини. (Вплив електричного поля на живі організми).
Урок 06 Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 1 «Дослідження взаємодії електризованих тіл».
Урок 07 Робота під час переміщення заряду в однорідному електростатичному полі. Потенціал електричного поля. Різниця потенціалів. Зв’язок напруженості електричного поля з різницею потенціалів.
Урок 08 Електроємність. Електроємність плоского конденсатора.
Урок 09 Види конденсаторів. З’єднання конденсаторів.
Енергія електричного поля. Використання конденсаторів у техніці.
Урок 10 Розв’язування задач.
Урок 11 Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи.
Урок 12 Контрольна робота № 1 з теми «Електродинаміка. Електричне поле».
Розділ 2. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ
Урок 13 Аналіз контрольної роботи. Електричний струм. Електричне коло.
Урок 14 Електричні кола з послідовним і паралельним з’єднанням провідників.
Урок 15 Робота та потужність електричного струму. (Теплова дія струму.) Заходи та засоби безпеки під час роботи з електричними пристроями.
Урок 16 Джерела і споживачі електричного струму. Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола.
Урок 17 Розв’язування задач.
Урок 18 Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 2 «Визначення ЕРС і внутрішнього опору джерела струму».
Урок 19 Електричний струм у різних середовищах (металах) та його використання.
Урок 20 Електричний струм у різних середовищах (рідинах) та його використання.
Урок 21 Електричний струм у різних середовищах (газах) та його використання. Плазма та її властивості. (Практичне застосування плазми).
Урок 22 Електропровідність напівпровідників та її види. Власна і домішкова провідності напівпровідників.
Урок 23 Електронно-дірковий перехід: його властивості і застосування. Напівпровідниковий діод. Напівпровідникові прилади та їх застосування.
Урок 24 Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 3 «Дослідження електричного кола з напівпровідниковим діодом».
Урок 25 Струм у вакуумі та його застосування. Електронні пучки та їх властивості. Електронно-променева трубка.
Урок 26 Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи.
Урок 27 Контрольна робота № 2 з теми «Електричний струм».
Розділ 3. ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ПОЛЕ
Урок 28 Аналіз контрольної роботи. Електрична і магнітна взаємодії. Взаємодія провідників зі струмом. Магнітне поле струму. Лінії магнітного поля прямого і колового струмів.
Урок 29 Індукція магнітного поля. Потік магнітної індукції.
Урок 30 Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера.
Урок 31 Момент сил, що діє на прямокутну рамку зі струмом у магнітному полі. Принцип дії електродвигуна.
Урок 32 Дія магнітного поля на рухомі заряджені частинки. Сила Лоренца.
Урок 33 Магнітні властивості речовини. Діа-, пара- і феромагнетики. Застосування магнітних матеріалів. (Магнітний запис інформації. Вплив магнітного поля на живі організми.).
Урок 34 Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 4. «Дослідження магнітних властивостей речовини».
Урок 35 Електромагнітна індукція. Досліди М.Фарадея. Напрям індукційного струму. Закон електромагнітної індукції.
Урок 36 Самоіндукція. ЕРС самоіндукції. Індуктивність.
Урок 37 Енергія магнітного поля котушки зі струмом. Взаємозв’язок електричного і магнітного полів як прояв єдиного електромагнітного поля.
Урок 38 Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 5 «Дослідження явища електромагнітної індукції».
Урок 39 Обертання прямокутної рамки в однорідному магнітному полі. Змінний струм. Одержання змінного струму. Генератор змінного струму.
Урок 40 Діючі значення напруги і сили струму.
Урок 41 Трансформатор. Виробництво, передання та використання енергії електричного струму.
Урок 42 Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи.
Урок 43 Контрольна робота № 3 з теми «Електромагнітне поле».
Розділ 4. ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ
Урок 44 Аналіз контрольної роботи. Коливальний контур. Виникнення електромагнітних коливань у коливальному контурі. Частота власних коливань контуру. Перетворення енергії в коливальному контурі.
Урок 45 Гармонічні електромагнітні коливання. Рівняння електромагнітних гармонічних коливань.
Урок 46 Розв’язування задач.
Урок 47 Вимушені коливання. Резонанс.
Урок 48 Автоколивання.
Урок 49 Утворення і поширення електромагнітних хвиль. Досліди Г. Герца. Швидкість поширення, довжина і частота електромагнітної хвилі.
Урок 50 Шкала електромагнітних хвиль. Властивості елект.ромагнітних хвиль різних діапазонів частот. Електромагнітні хвилі в природі і техніці.
Урок 51 Шкала електромагнітних хвиль. Властивості електромагнітних хвиль різних діапазонів частот. Електромагнітні хвилі в природі і техніці.
Урок 52 Принцип дії радіотелефонного зв’язку.
Урок 53 Радіомовлення і телебачення.
Урок 54 Радіолокація. Стільниковий зв’язок. Супутникове телебачення.
Урок 55 Розв’язування задач.
Урок 56 Розв’язування задач. Самостійна робота № 1.
Урок 57 Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи.
Урок 58 Контрольна робота № 4 з теми «Електромагнітні коливання і хвилі».
Розділ 5. ХВИЛЬОВА І КВАНТОВА ОПТИКА
Урок 59 Аналіз контрольної роботи. Розвиток уявлень про природу світла. Поширення світла в різних середовищах. Джерела і приймачі світла.
Урок 60 Поглинання і розсіювання світла. Відбивання світла. (Плоске і сферичне дзеркала. Одержання зображень за допомогою дзеркал. Застосування
дзеркал.).
Урок 61 Заломлення світла. Закони заломлення світла. Показник заломлення. Повне відбивання світла. (Волоконна оптика.)
Урок 62 Лінзи. Побудова зображень, одержаних за допомогою лінз.
Урок 63 Кут зору. Оптичні прилади та їх застосування.
Урок 64 Світло як електромагнітна хвиля.
Урок 65 Когерентність світлових хвиль. Інтерференція світла. Інтерференційні картини в тонких пластинках і плівках. (Поняття про голографію.).
Урок 66 Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 6 «Спостереження інтерференції світла»
Урок 67 Дифракція світла. Принцип Гюйгенса—Френеля. Дифракційні картини від щілини, тонкої нитки.
Урок 68 Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 7 «Спостереження дифракції світла»
Урок 69 Дифракційна ґратка.
Урок 70 Дисперсія світла. Проходження світла крізь призму. Неперервний спектр світла. Спектроскоп.
Урок 71 Поляризація світла. Природне і поляризоване світло. (Одержання поляризованого світла.).
Урок 72 Квантові властивості світла. Гіпотеза М. Планка.Світлові кванти. Стала Планка.
Урок 73 Енергія та імпульс фотона. Тиск світла.
Урок 74 Фотоефект. Досліди О. Г. Столєтова. Закони зовнішнього фотоефекту. Рівняння фотоефекту. Застосування фотоефекту.
Урок 75 Люмінесценція. (Фотохімічна дія світла.)
Урок 76 Квантові генератори та їх застосування. Принцип дії квантових генераторів. Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла.
Урок 77 Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи.
Урок 78 Контрольна робота № 5 з теми «Хвильова і квантова оптика».
АТОМНА І ЯДЕРНА ФІЗИКА
Розділ 6. АТОМНА І ЯДЕРНА ФІЗИКА
Урок 79 Аналіз контрольної роботи. Історія вивчення атома. Ядерна модель атома
Урок 80 Квантові постулати М. Бора. (Досліди Д. Франка і Г. Герца.) Енергетичні стани атома
Урок 81 Випромінювання та поглинання світла атомами. Атомні і молекулярні спектри. Рентгенівське випромінювання. (Застосування рентгенівського випромінювання в науці, техніці, медицині, на виробництві.) Спектральний аналіз та його застосування
Урок 82 Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 8 «Спостереження неперервного і лінійчастого спектрів».
Урок 83 Методи реєстрації іонізуючого випромінювання.
Урок 84 Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 9 «Дослідження треків заряджених частинок за фотографіями».
Урок 85 Атомне ядро. Протонно-нейтронна модель атомного ядра. Нуклони. Ізотопи. Ядерні сили та їх особливості. Стійкість ядер. Роль електричних і ядерних сил у забезпеченні стійкості ядер.
Урок 86 Енергія зв’язку атомного ядра. Дефект мас.
Урок 87 Способи вивільнення ядерної енергії: синтез легких і поділ важких ядер. Ядерні реакції.
Урок 88 Ланцюгова реакція поділу ядер урану. Фізичні основи ядерної енергетики. Ядерний реактор. Ядерна енергетика та екологія.
Урок 89 Радіоактивність. Природна і штучна радіоактивність. Види радіоактивного випромінювання.
Урок 90 Період напіврозпаду. Закон радіоактивного розпаду.
Урок 91 Отримання і застосування радіонуклідів. (Дозиметрія. Дози випромінювання. Захист від іонізуючого випромінювання.).
Урок 92 Елементарні частинки. Загальна характеристика елементарних частинок (Класифікація елементарних частинок.) Кварки. Космічне випромінювання.
Урок 93 Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи.
Урок 94 Контрольна робота № 6 з теми «Атомна та ядерна фізика».
Урок 95 Аналіз контрольної роботи. Інструктаж з БЖД. Практична робота № 1 «Дослідження відбиття та заломлення світла».
Урок 96 Інструктаж з БЖД. Практична робота № 2 «Визначення фокусної відстані та оптичної сили лінзи».
Урок 97 Інструктаж з БЖД. Практична робота № 3 «Визначення довжини світлової хвилі».
Урок 98 Інструктаж з БЖД. Практична робота № 4 «Моделювання радіоактивного розпаду».
Урок 99 Інструктаж з БЖД. Практична робота № 5 «Дослідження залежності опору напівпровідників від температури».
Урок 100 Інструктаж з БЖД. Практична робота № 6 «Вимірювання індуктивності котушки».
Урок 101 Аналіз виконання робіт практикуму. Залік з практикуму.
Урок 102 Фізика і науково-технічний прогрес. Фізична картина світу як складова природничо- наукової картини світу. Роль науки в житті людини та суспільному розвитку.
Урок 103 Сучасні уявлення про будову речовини. Сучасні методи дослідження будови речовини. Нанокомпозити і нанотехнології.
Урок 104 Повторення вивченого за навчальний рік.
Урок 105 Повторення вивченого за навчальний рік.Перейти до завантаження ЕКУ Фізика. 11 клас

Залишити відповідь