Електронний конструктор уроку. Фізика. 10 клас

Електронний конструктор уроку. Фізика. 10 клас. Версія 3.0

Із конструктором ви отримаєте:

  • 105 конспектів усіх уроків до курсу «Фізика. 10 клас» у форматі doc (Microsoft Word);
  • 105 медіа-презентацій до усіх уроків у форматі ppt (Microsoft PowerPoint);
  • комп’ютерна програма “Електронний конструктор уроку. 3.0”;
  • зручне середовище для створення власних уроків та презентацій до них;
  • можливість безпосереднього та швидкого редагування будь-якої частини уроку, а також презентації до нього;
  • iнтегровані в програму готові конспекти уроків та презентації до них;
  • 115 прийомів роботи на уроці, які урізноманітнюють зміст вашого уроку;
  • дидактичні та додаткові матеріали до кожного уроку;
  • 810 ілюстрацій до курсу.


Змicт украiнською мовою:

Урок 01. Зародження й розвиток фізики як науки. Роль фізичного знання в житті людини і суспільному розвитку. Методи наукового пізнання. Теорія та експеримент. Вимірювання. Похибки вимірювання. (Фізичні величини. Одиниці фізичних величин. Міжнародна система одиниць (СІ). Утворення кратних і частинних одиниць.)
Урок 02.Математика — мова фізики. Скалярні та векторні
величини. (Дії з векторами.) Наближені обчислення. Графіки функцій та правила їхньої побудови
Розділ 1. Кінематика
Урок 03. Механічний рух і його види. Основна задача
механіки та способи її розв’язання в кінематиці. Фізичне тіло й матеріальна точка. Система відліку. (Способи вимірювання довжини і часу.) Відносність механічного руху. Траєкторія руху
Урок 04.Рівномірний прямолінійний рух. Шлях і переміщення. Швидкість руху. Рівняння рівномірного
прямолінійного руху
Урок 05.Графіки залежності кінематичних величин від часу для рівномірного прямолінійного руху
Урок 06.Розв’язування задач
Урок 07.Закон додавання швидкостей
Урок 08.Нерівномірний рух. Середня та миттєва швидкість
Урок 09.Рівноприскорений рух. Прискорення. Рівняння рівноприскореного руху. Швидкість і пройдений шлях тіла під час рівноприскореного прямолінійного руху
Урок 10.Графіки залежності кінематичних величин від часу для рівноприскореного прямолінійного руху
Урок 11.Розв’язування задач
Урок 12.Лабораторна робота № 1. Визначення прискорення тіла під час рівноприскореного руху
Урок 13.Вільне падіння тіл. Прискорення вільного падіння.
Рівняння руху під час вільного падіння тіл
Урок 14.Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання й обертова частота. Доцентрове прискорення. Кутова швидкість
Урок 15.Зв’язок лінійних та кутових величин, що характеризують рух матеріальної точки по колу
Урок 16.Розв’язування задач
Урок 17.Лабораторна робота № 2. Дослідження руху тіла
по колу
Урок 18.Розв’язування задач. Підготовка до контрольної
роботи
Урок 19.Контрольна робота № 1 із теми «Механіка.
Кінематика»
Розділ 2. Динаміка
Урок 20.Аналіз контрольної роботи № 1. Механічна взаємодія тіл. Сила. Види сил у механіці. Вимірювання сил. Додавання сил
Урок 21.Закони динаміки. Перший закон Ньютона. Інерціальні системи відліку
Урок 22.Інерція та інертність. Маса та імпульс тіла. Другий
закон Ньютона
Урок 23.Третій закон Ньютона. Межі застосування законів
Ньютона
Урок 24.Гравітаційна взаємодія. Закон всесвітнього тяжіння. Гравітаційна стала
Урок 25.Сила тяжіння. Вага й невагомість
Урок 26.Лабораторна робота № 3. Вимірювання сил
Урок 27.Рух тіла, кинутого вертикально вгору. Рух тіла, кинутого горизонтально
Урок 28.Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту
Урок 29.Штучні супутники Землі. Перша космічна
швидкість
Урок 30.Розвиток космонавтики. Внесок українських
учених у розвиток космонавтики (Ю. Кондратюк, С. Корольов та ін.)
Урок 31.Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи
Урок 32.Контрольна робота № 2 з теми «Механіка. Динаміка»
Урок 33.Аналіз контрольної роботи № 2. Деформація тіл. Сила пружності. Механічна напруга. Модуль Юнга. Закон Гука
Урок 34.Лабораторна робота № 4. Вимірювання жорсткості тіла
Урок 35.Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання
Урок 36.Лабораторна робота № 5. Вимірювання коефіцієнта тертя
Урок 37.Рух тіла під дією кількох сил
Урок 38.Рівновага тіл. Види рівноваги тіл. Центр тяжіння
Урок 39.Умова рівноваги тіла, що має вісь обертання.
Момент сили
Урок 40.Лабораторна робота № 6. Дослідження рівноваги
тіла під дією кількох сил
Урок 41.Розв’язування задач. Підготовка до контрольної
роботи
Урок 42.Контрольна робота № 3 з теми «Механіка.
Динаміка»
Розділ 3. Закони збереження в механіці
Урок 43.Аналіз контрольної роботи № 3. Імпульс тіла
Урок 44.Закон збереження імпульсу. Абсолютно пружний
удар двох тіл
Урок 45.Розв’язування задач
Урок 46.Реактивний рух
Урок 47.Механічна робота та потужність
Урок 48.Розв’язування задач
Урок 49.Механічна енергія. Кінетична енергія
Урок 50.Потенціальна енергія
Урок 51.Взаємні перетворення потенціальної і кінетичної
енергії в механічних процесах. Повна механічна енергія. Закон збереження енергії
Урок 52.Розв’язування задач
Урок 53.Лабораторна робота № 7. Дослідження пружного
удару двох тіл
Урок 54.Розв’язування задач. Підготовка до контрольної
роботи
Урок 55.Контрольна робота № 4 з теми «Механіка.
Закони збереження в механіці»
Розділ 4. Механічні коливання й хвилі
Урок 56.Аналіз контрольної роботи № 4. Коливальний рух. Умови виникнення коливань. Вільні коливання. Гармонічні коливання. Амплітуда, період і частота коливань. Рівняння гармонічних коливань. Фаза коливань
Урок 57.Математичний маятник. Період коливань математичного маятника. Пружинний маятник і період
його коливань
Урок 58.Енергія коливального руху. Перетворення енергії
під час коливань математичного й пружинного маятників
Урок 59.Вимушені коливання. Резонанс. Автоколивання
Урок 60.Поширення хвиль у пружному середовищі. Поперечні та поздовжні хвилі. Довжина хвилі. Швидкість поширення хвиль
Урок 61.Лабораторна робота № 8. Виготовлення маятника і визначення періоду його коливань
Урок 62.Розв’язування задач. Підготовка до контрольної
роботи
Урок 63.Контрольна робота № 5 із теми «Механіка.
Механічні коливання й хвилі»
Розділ 5. Релятивістська механіка
Урок 64.Аналіз контрольної роботи № 5. Принцип відносності А. Ейнштейна. Основні положення спеціальної теорії відносності (СТВ). Швидкість світла у вакуумі. Відносність одночасності подій. Відносність довжини та часу
Урок 65.Релятивістський закон додавання швидкостей
Урок 66.Взаємозв’язок маси й енергії
Урок 67.Розв’язування задач. Підготовка до контрольної
роботи
Урок 68.Контрольна робота № 6 із теми «Механіка.
Релятивістська механіка»
Узагальнювальні заняття
Урок 69.Аналіз контрольної роботи № 6. Сучасні уявлення
про простір і час. Взаємозв’язок класичної та релятивістської механіки
Урок 70.Зв’язок механіки з іншими фізичними теоріями, науками, технікою. Роль механіки в соціально- економічному розвитку суспільства. Внесок українських учених у розвиток механіки
Тема 2. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА
Розділ 1. Властивості газів, рідин, твердих тіл
Урок 71.Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини та її дослідні обґрунтування
Урок 72.Маса та розміри атомів і молекул. Кількість
речовини. Молярна маса. Стала Авогадро
Урок 73.Вимірювання швидкості руху молекул.
(Дослід О. Штерна)
Урок 74.Пояснення будови твердих тіл, рідин і газів на основі атомно-молекулярного вчення про будову речовини
Урок 75.Рівняння стану ідеального газу. Рівняння Менделєєва–Клапейрона
Урок 76.Ізопроцеси. Газові закони. (Зрідження газів, їх отримання і використання)
Урок 77.Розв’язування задач
Урок 78.Лабораторна робота № 9. Дослідження одного з ізопроцесів
Урок 79.Пароутворення й конденсація. Насичена й ненасичена пара. Кипіння
Урок 80.Вологість повітря. Точка роси. Методи вимірювання вологості повітря
Урок 81.Розв’язування задач
Урок 82.Лабораторна робота № 10. Вимірювання
відносної вологості повітря
Урок 83.Властивості рідин. Поверхневий натяг рідини.
Змочування. Капілярні явища
Урок 84.Будова й властивості твердих тіл. Кристалічні
й аморфні тіла. Анізотропія кристалів. (Утворення кристалів у природі)
Урок 85.Рідкі кристали та їхні властивості. Застосування рідких кристалів у техніці. Полімери: їх властивості й застосування. (Наноматеріали)
Урок 86.Розв’язування задач. Підготовка до контрольної
роботи
Урок 87.Контрольна робота № 7 із теми «Молекулярна
фізика і термодинаміка. Властивості рідин, газів, твердих тіл»
Розділ 2. ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ
Урок 88.Аналіз контрольної роботи № 7. Теплові явища. Статистичний і термодинамічний підходи до пояснення теплових явищ. Термодинамічна рівновага. Температура. (Способи вимірювання температури)
Урок 89.Внутрішня енергія тіл. Два способи зміни внутрішньої енергії тіла
Урок 90.Робота й кількість теплоти. Робота термодинамічного процесу
Урок 91.Теплоємність. Перший закон термодинаміки. Адіабатний процес
Урок 92.Розв’язання задач
Урок 93.Теплові машини. Принцип дії теплових двигунів. (Двигун внутрішнього згоряння. Дизель.) Необоротність теплових процесів. Холодильна машина
Урок 94.Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи
Урок 95.Контрольна робота № 8 із теми «Основи термодинаміки»
Узагальнювальні заняття
Урок 96.Аналіз контрольної роботи № 8. Розвиток теплоенергетики. Екологічні проблеми, пов’язані з використанням теплових машин і двигунів
Фізичний практикум
Урок 97.Практична робота № 1. Дослідження руху тіла,
кинутого під кутом до горизонту
Урок 98.Практична робота № 2. Вивчення руху тіла по
колу
Урок 99.Практична робота № 3. Визначення поверхневого
натягу рідини
Урок 100.Практична робота № 4. Дослідження пружних
властивостей тіл (визначення модуля пружності гуми)
Урок 101.Практична робота № 5. Вимірювання прискорення вільного падіння
Урок 102.Практична робота № 6. Дослідження механічного руху тіл із застосуванням закону збереження
енергії
Урок 103.Залік із лабораторного практикуму. Висновки
з практикуму
Резерв
Урок 104.Розв’язування задач. Повторення вивченого матеріалу з теми «Механіка»
Урок 105.Розв’язування задач. Повторення вивченого матеріалу з теми «Молекулярна фізика. Термодинаміка»Перейти до завантаження ЕКУ Фізика. 10 клас

Залишити відповідь