Електронний конструктор уроку. Фізика. 9 клас

Електронний конструктор уроку. Фізика. 9 клас. Версія 3.0

Із конструктором ви отримаєте:

  • 69 конспектів усіх уроків до курсу «Фізика. 9 клас» у форматі doc (Microsoft Word);
  • 67 медіа-презентацій до усіх уроків у форматі ppt (Microsoft PowerPoint);
  • комп’ютерна програма “Електронний конструктор уроку. 3.0”;
  • зручне середовище для створення власних уроків та презентацій до них;
  • можливість безпосереднього та швидкого редагування будь-якої частини уроку, а також презентації до нього;
  • iнтегровані в програму готові конспекти уроків та презентації до них;
  • 115 прийомів роботи на уроці, які урізноманітнюють зміст вашого уроку;
  • дидактичні та додаткові матеріали до кожного уроку;
  • 341 ілюстрація до курсу.


Змicт украiнською мовою:

Тема I. Електричне поле
Урок 1. Електризація тіл. Електричний заряд. Два роди електричних зарядів. Будова атома. Електрон. Йон. Закон збереження електричного заряду
Урок 2. Електричне поле. Взаємодія заряджених тіл. Закон Кулона
Урок 3. Лабораторна робота № 1 «Дослідження взаємодії заряджених тіл»
Урок 4. Розв’язання задач
Урок 5. Розв’язання задач. Підготовка до контрольної роботи
Урок 6. Контрольна робота № 1 з теми: «Електричне поле»
Тема ІІ. Електричний струм
Урок 7. Електричний струм. Дії електричного струму
Урок 8. Електрична провідність матеріалів: провідники, напівпровідники та діелектрики. Струм у металах
Урок 9. Електричне коло. Джерела електричного струму. Гальванічні елементи. Акумулятори
Урок 10. Сила струму. Амперметр. Вимірювання сили струму
Урок 11. Лабораторна робота № 2 «Вимірювання сили струму за допомогою амперметра»
Урок 12. Електрична напруга. Вольтметр. Вимірювання напруги
Урок 13. Лабораторна робота № 3 «Вимірювання електричної напруги за допомогою вольтметра»
Урок 14. Електричний опір. Залежність опору провідника від його довжини, площі поперечного перерізу та матеріалу. Питомий опір провідника. Реостати
Урок 15. Розв’язання задач
Урок 16. Залежність опору провідників від температури
Урок 17. Розв’язання задач
Урок 18. Закон Ома для однорідної ділянки електричного кола
Урок 19. Лабораторна робота № 4 «Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра та вольтметра»
Урок 20. Лабораторна робота № 5 «Вивчення залежності електричного опору від довжини провідника та площі його поперечного перерізу, матеріалу провідника»
Урок 21. Розв’язання задач
Урок 22. З’єднання провідників
Урок 23. Розрахунки простих електричних кіл
Урок 24. Лабораторна робота № 6 «Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників»
Урок 25. Лабораторна робота № 7 «Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням провідників»
Урок 26. Розв’язання задач
Урок 27. Робота й потужність електричного струму. Закон Джоуля—Ленца. Електронагрівальні прилади
Урок 28. Лабораторна робота № 8 «Вимірювання потужності споживача електричного струму»
Урок 29. Розв’язання задач
Урок 30. Розв’язання задач. Підготовка до контрольної роботи
Урок 31. Контрольна робота № 2 з теми: «Електричний струм» (частина 1)
Урок 32. Надпровідність. Струм в металах
Урок 33. Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів. Кількість речовини, що виділяється під час електролізу. Застосування електролізу в промисловості та техніці
Урок 34. Лабораторна робота № 9 «Дослідження явища електролізу»
Урок 35. Розв’язання задач
Урок 36. Струм у напівпровідниках. Електропровідність напівпровідників. Залежність струму в напівпровідниках від температури. Термістори
Урок 37. Самостійний і несамостійний розряди. Застосування струму в газах у побуті, в промисловості, техніці
Урок 38. Безпека людини під час роботи з електричними приладами й пристроями
Урок 39. Розв’язання задач
Урок 40. Розв’язання задач. Підготовка до контрольної роботи
Урок 41. Контрольна робота № 3 з теми: «Електричний струм» (частина 2)
Тема ІІІ. Магнітне поле
Урок 42. Постійні магніти. Магнітне поле Землі. Взаємодія магнітів
Урок 43. Магнітна дія струму. Дослід Ерстеда. Магнітне поле провідника зі струмом. Магнітне поле котушки зі струмом. Електромагніти
Урок 44. Лабораторна робота № 10 «Складання найпростішого електромагніту і випробування його дії»
Урок 45. Дія магнітного поля на провідник зі струмом
Урок 46. Електричні двигуни
Урок 47. Гучномовець
Урок 48. Електровимірювальні прилади
Урок 49. Електромагнітна індукція. Досліди Фарадея
Урок 50. Розв’язання задач
Урок 51. Розв’язання задач. Підготовка до контрольної роботи
Урок 52. Контрольна робота № 4 з теми: «Магнітне поле»
Атомне ядро . Ядерна енергетика
Урок 53. Атом і атомне ядро. Дослід Резерфорда. Ядерна модель атома
Урок 54. Радіоактивність. Види радіоактивного випромінювання
Урок 55. Активність радіонуклідів
Урок 56. Розв’язання задач
Урок 57. Іонізуюча дія радіоактивного випромінювання. Дозиметри
Урок 58. Лабораторна робота № 11. «Вивчення будови дозиметра і проведення дозиметричних вимірювань»
Урок 59. Розв’язання задач
Урок 60. Природний радіоактивний фон. Вплив радіоактивного випромінювання на живі організми
Урок 61. Розв’язання задач
Урок 62. Ядерна енергетика. Розвиток ядерної енергетики в Україні
Урок 63. Екологічні проблеми ядерної енергетики
Урок 64. Розв’язання задач
Урок 65. Розв’язання задач. Підготовка до контрольної роботи
Урок 66. Контрольна робота № 5 з теми: «Атомне ядро. Ядерна енергетика»
Узагальнюючі заняття
Урок 67. Вплив фізики на суспільний розвиток та науково-технічний прогрес. Фізична картина світу
Урок 68. Ядерна енергетика та сучасні проблеми екології
Урок 69–70. Фізика — основа сучасної техніки, електроніки, енергетики, транспорта та інших галузей господарської діяльностіПерейти до завантаження ЕКУ Фізика. 9 клас

Залишити відповідь