Електронний конструктор уроку

Електронний конструктор уроку. Українська мова. 7 клас. Версія 3.0
Методичний комп’ютерний посібник

Із конструктором ви отримаєте:

  • 86 конспектів усіх уроків до курсу «Українська мова. 7 клас» у форматі doc (Microsoft Word)
  • 86 медіа-презентацій до усіх уроків у форматі ppt (Microsoft PowerPoint)
  • 115 прийомів роботи на уроці, які урізноманітнюють зміст вашого уроку
  • 1218 ілюстрації до курсу.
  • Бонуси: Календарне планування.


Змicт украiнською мовою:

Урок 1. Мова — скарбниця духовності народу
Урок 2. Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях
Урок 3. Урок розвитку комунікативних умінь № 1. Повторення вивченого про текст, його структурні особливості, мовні засоби міжфразового зв’язку в тексті. Усний стислий переказ тексту наукового стилю
Урок 4. Частини мови. Вивчені групи орфограм в іменниках і прикметниках
Урок 5. Правопис і вживання числівників та займенників
Урок 6. Контрольний диктант. Навчальне аудіювання художнього тексту монологічного характеру
Урок 7. Дієслово, загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
Урок 8. Форми дієслова. Неозначена форма дієслова (інфінітив) та особові форми
Урок 9. Дієприкметник, дієприслівник, безособові форми на -но, -то (загальне ознайомлення)
Урок 10. Урок розвитку комунікативних умінь № 2. Повторення вивченого про типи мовлення. Особливості побудови опису зовнішності людини
Урок 11. Урок розвитку комунікативних умінь № 3. Усний докладний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису зовнішності людини
Урок 12. Доконаний і недоконаний вид дієслова
Урок 13. Час дієслова. Теперішній час
Урок 14. Минулий час. Зміна дієслів у минулому часі. Майбутній час
Урок 15. Контрольна робота № 1 з теми «Дієслово» (тестові завдання)
Урок 16. Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий)
Урок 17. Творення дієслів умовного й наказового способів
Урок 18. Безособові дієслова
Урок 19. Урок розвитку комунікативних умінь № 4. Контрольний письмовий докладний переказ розповідного тексту з елементами опису зовнішності людини
Урок 20. Урок розвитку комунікативних умінь № 5. Аналіз контрольного письмового докладного переказу розповідного тексту з елементами опису зовнішності людини
Урок 21. Способи творення дієслів
Урок 22. Дієслова і і іі дієвідмін. Дієвідмінювання дієслів І і ІІ дієвідмін
Урок 23. Букви е, и в особових закінченнях дієслів І і ІІ відміни
Урок 24. Урок розвитку комунікативних умінь № 6. Усний твір-опис зовнішності людини в художньому стилі
Урок 25. Правопис -ться, -шся в кінці дієслів
Урок 26. Буква ь в дієсловах наказового способу
Урок 27. Не з дієсловами. Морфологічний розбір дієслів
Урок 28. Тематична контрольна робота № 2 з теми «Дієслово» (тестові завдання). Контрольне читання мовчки тексту наукового стилю
Урок 29. Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
Урок 30. Активні й пасивні дієприкметники
Урок 31. Творення й відмінювання активних і пасивних дієприкметників теперішнього й минулого часу
Урок 32. Урок розвитку комунікативних умінь № 7. Письмовий твір-опис зовнішності людини за картиною в художньому стилі
Урок 33. Правопис голосних у закінченнях дієприкметників. Правопис голосних і приголосних у суфіксах дієприкметників
Урок 34. Безособові дієслівні форми на -но, -то
Урок 35. Написання -н у дієприкметниках та -нн- у прикметниках дієприкметникового походження
Урок 36. Не з дієприкметниками
Урок 37. Урок розвитку комунікативних умінь № 8. Повторення вивченого про стилі мовлення. Поняття про публіцистичний стиль
Урок 38. Урок розвитку комунікативних умінь № 9. Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю мовлення
Урок 39. Дієприкметниковий зворот. Відокремлення комами дієприкметникових зворотів (після означуваних іменників)
Урок 40. Тематична контрольна робота № 3 з теми «Дієприкметник» (тестові завдання)
Урок 41. Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
Урок 42. Виді час дієприслівників
Урок 43. Дієприслівники недоконаного і доконаного виду, їх творення
Уроки 44-45. Уроки розвитку комунікативних умінь № 10–11. Контрольний письмовий докладний переказ тексту-роздуму в художньому стилі
Урок 46. Не з дієприслівниками
Урок 47. Дієприслівниковий зворот
Урок 48. Коми при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівникові
Урок 49. Урок розвитку комунікативних умінь № 12. Складання й розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування
Урок 50. Тематична контрольна робота № 4 з теми «Дієприcлівник» (тестові завдання)
Урок 51. Прислівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
Урок 52. Розряди прислівників
Урок 53. Способи творення прислівників. Правила наголошування прислівників
Урок 54. Урок розвитку комунікативних умінь № 13. Повторення вивченого про жанри мовлення. Оповідання, замітка, розписка: особливості їх побудови
Урок 55. Урок розвитку комунікативних умінь № 14. Письмовий твір-оповідання за наведеним сюжетом
Урок 56. Ступені порівняння прислівників
Урок 57. Букви -н і -нн- у прислівниках
Урок 58. И та і в кінці прислівників
Урок 59. Не і ні з прислівниками
Урок 60. Урок розвитку комунікативних умінь № 15. Письмовий стислий переказ розповідного тексту з елементами опису процесу праці в художньому стилі
Урок 61. Правопис прислівників на -о , -е , утворених від прикметників і дієприкметників
Урок 62. Написання прислівників разом
Урок 63. Написання прислівників через дефіс
Урок 64. Написання прислівників окремо
Урок 65. Написання прислівникових сполучень типу раз у раз, з дня на день…
Урок 66. Тематична контрольна робота № 5 з теми «Приcлівник» (тестові завдання)
Урок 67. Прийменник як службова частина мови. Прийменник як засіб зв’язку слів у словосполученні й реченні
Урок 68. Види прийменників за будовою. Непохідні й похідні прийменники
Урок 69. Урок розвитку комунікативних умінь № 16. Ділові папери. Розписка
Урок 70. Написання похідних прийменників разом, окремо і через дефіс
Урок 71. Контрольний диктант. Контрольне аудіювання тексту наукового стилю
Урок 72. Сполучник як службова частина мови. Види сполучників за будовою, походженням, способом використання в реченні
Урок 73. Уживання сполучників у простому й складному реченнях. Сполучники сурядності й підрядності
Урок 74. Сполучники й сполучні слова. Написання сполучників разом та окремо. Розрізнення сполучників і однозвучних слів
Урок 75. Урок розвитку комунікативних умінь № 17. Усний твір-опис процесу праці за власними спостереженнями в науковому стилі
Уроки 76-77. Уроки розвитку комунікативних умінь № 18–19. Контрольний твір-опис процесу праці за власними спостереженнями в художньому стилі
Урок 78. Частка як службова частина мови
Урок 79. Розряди часток за значенням
Урок 80. Урок розвитку комунікативних умінь № 20. Усний твір-роздум дискусійного характеру публіцистичного стилю
Урок 81. Правопис часток (із займенниками й прислівниками). Написання часток -бо, -но, -то, -от, -таки
Урок 82. Не і ні з різними частинами мови (узагальнення)
Урок 83. Вигук як особлива частина мови. Групи вигуків за значенням. Правопис вигуків (дефіс у вигуках, кома і знак оклику при вигуках)
Урок 84. Урок розвитку комунікативних умінь № 21. Портретний нарис у публіцистичному стилі
Урок 85. Тематична контрольна робота № 6. Контрольний тест
Урок 86. Урок розвитку комунікативних умінь № 22. Анотація
Урок 87. Узагальнення й систематизація вивченого про частини мови
Урок 88. Узагальнення й систематизація вивченого про правопис і використання різних частин мови в мовленніПерейти до завантаження ЕКУ Українська мова. 7 клас

Залишити відповідь