Електронний конструктор уроку

Електронний конструктор уроку. Українська мова. 11 клас. Версія 3.0

Із конструктором ви отримаєте:

  • 66 конспектів усіх уроків до курсу «Українська мова» у форматі doc (Microsoft Word);
  • 58 медіа-презентацій до усіх уроків у форматі ppt (Microsoft PowerPoint);
  • комп’ютерна програма «Електронний конструктор уроку 3.0»;
  • зручне середовище для створення власних уроків та презентацій до них;
  • можливість безпосереднього та швидкого редагування будь-якої частини уроку, а також презентації до нього;
  • інтегровані в програму готові конспекти уроків та презентації до них;
  • 115 прийомів роботи на уроці, які урізноманітнюють зміст вашого уроку;
  • дидактичні та додаткові матеріали до кожного уроку;
  • 180 ілюстрацій до курсу.


Змicт украiнською мовою:

Повторення вивченого в 10 класі. Стилістика мови. Культура мовлення
Урок № 1 Стилістика як розділ науки про мову. Фонетичні, лексичні, фразеологічні, словотворчі засоби стилістики
Урок № 2 Норма літературної мови як основне поняття правильності мовлення, її варіативність
Урок № 3 Стилістичне забарвлення граматичних понять і граматичних форм. Написання -н- у прикметниках, дієприкметниках, займенниках, прислівниках; -нн- у прикметниках, прислівниках
Урок № 4 Аудіювання текстів діалогічного й монологічного характеру різних стилів, типів і жанрів мовлення. Види запису почутого: докладний запис, конспект
Урок № 5 Поняття роду, числа. Не з різними частинами мови
Урок № 6 Читання мовчки текстів діалогічного й монологічного характеру різних стилів, типів і жанрів мовлення. Види запису прочитаного: докладний запис, конспект
Урок № 7 Власні і загальні назви. Велика буква і лапки у власних назвах
Урок № 8 Усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв, їхніх учинків)
Урок № 9 Ступені порівняння. Написання складних прикметників
Урок № 10 Письмовий стислий переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв, їхніх учинків)
Урок № 11 Повні й короткі, стягнені та нестягнені форми прикметників
Урок № 12 Займенники й контекст. Синоніміка займенникових форм. Правопис займенників
Уроки № 13–14 Контрольний переказ із творчим завданням
Урок № 15 Стилістичні аспекти дієслівних категорій. Синоніміка дієприкметників. Синоніміка дієприслівників
Урок № 16 Пунктограми при відокремлених другорядних членах речення
Урок № 17 Контрольна робота (тест)
Стилістика простих речень
Урок № 18 Види простих речень і відтінки їх значень
Урок № 19 Діалог, складений відповідно до запропонованої ситуації, діалог-обмін думками, враженнями (офіційна і неофіційна розмова); обговорення самостійно обраної теми
Урок № 20 Синоніміка: двоскладних і односкладних речень; неозначено-особових, узагальнено-особових і безособових; означено-особових і безособових
Урок № 21 Синоніміка мовних засобів вираження: присудка, другорядних членів; інверсія замість прямого порядку слів
Урок № 22 Виступ під час дискусії (підготовлений і непідготовлений) на суспільно-політичну або морально-етичну теми, його композиція. Основні способи виступу
Урок № 23 Синоніміка відокремлених і невідокремлених другорядних членів. Пунктограми у простому реченні
Уроки № 24–25 Контрольний твір
Урок № 26 Вираження різноманітних смислових значень за допомогою звертань, вставних слів і вставних конструкцій, їх емоційно-експресивний характер
Урок № 27 Пунктограми у простому реченні. Практикум
Урок № 28 Контрольна робота (тест). Контрольне читання мовчки
Урок № 29 Телефонна розмова як один із видів усного ділового мовлення. Лист електронною поштою і по мобільному телефону (sms)
Урок № 30 Контрольний диктант (семестрова контрольна робота)
Урок № 31 Основні вимоги до культури спілкування по телефону і в інтернеті
Стилістика складних речень
Урок № 32 Види складних речень. Пунктограми у складному реченні
Урок № 33 Смислові відношення між частинами складних речень
Урок № 34 Усний докладний переказ тексту художнього стилю з творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв, їхніх учинків)
Урок № 35 Синоніміка: складносурядних і складнопідрядних речень; складних безсполучникових і складносурядних; складних безсполучникових і складнопідрядних
Урок № 36 Письмовий докладний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героів, їхніх учинків)
Урок № 37 Синоніміка складнопідрядних і простих речень з дієприкметниковими і дієприслівниковими зворотами
Уроки № 38–39 Контрольний переказ із творчим завданням
Урок № 40 Пунктограми у складному реченні
Урок № 41 Синоніміка сполучників і сполучних слів, що з’єднують складні сполучникові речення
Урок № 42 Реферат на тему, пов’язану з предметами, що вивчаються, особливості його побудови і мовне оформлення
Урок № 43 Пунктограми в складному реченні. Практикум
Урок № 44 Реферат на тему, пов’язану з предметами, що вивчаються, особливості його побудови і мовне оформлення. Бібліографія
Уроки № 45–46 Доповідь на тему, пов’язану з предметами, що вивчаються, прийоми встановлення й збереження контакту з аудиторією
Урок № 47 Контрольна робота (тест)
Стилістика речень з різними засобами вираження чужого мовлення. Стилістика мовлення (функціональна). Культура мовлення
Урок № 48 Пряма й непряма мова, її призначення й граматично-смислові особливості
Урок № 49 Стилістичні особливості авторських слів при прямій мові. Синоніміка речень із прямою мовою, реплік у діалозі й непрямій мові
Урок № 50 Пунктограми при прямій мові
Урок № 51 Правила мовленнєвої поведінки в спілкуванні: етичні мовленнєві формули
Урок № 52 Мовлення як предмет вивчення стилістики і культури мовлення. Мовлення розмовне і книжне, їх співвідношення й особливості. Поняття стилю мовлення: позамовні ознаки й мовні
Урок № 53 Стилі мовлення, їх підстилі. Зміст і структура текстів кожного зі стилів, їх характерні мовні засоби, основні жанри
Урок № 54 Аудіювання текстів діалогічного й монологічного характеру різних стилів, типів і жанрів мовлення. Види запису почутого: тези, докладний і короткий плани
Урок № 55 Мовлення правильне й комунікативно доцільне. Вимоги до гарного мовлення, їх основні ознаки
Узагальнення й систематизація найважливіших відомостей з української мови
Урок № 56 Лексикологія і фразеологія
Урок № 57 Читання мовчки текстів діалогічного й монологічного характеру різних стилів, типів і жанрів мовлення. Види запису прочитаного: тези, докладний і короткий плани
Урок № 58 Морфологічна будова слова. Написання слів із найуживанішими орфограмами
Урок № 59 Стаття на морально-етичну тему
Урок № 60 Частини мови
Урок № 61 Слово, словосполучення, речення
Урок № 62 Просте речення. Члени речення. Складне речення
Урок № 63 Ділові папери. Протокол (складний). Витяг з протоколу
Урок № 64 Система розділових знаків
Урок № 65 Контрольний диктант (річна контрольна робота)
Урок № 66 Текст, його будова
Урок № 67 Ділові папери. Офіційний лист. Доручення. Розписка
Урок № 68 Контрольна робота (контрольний тест). Контрольне аудіювання
Урок № 69 Аналіз контрольних робіт. Повторення
Урок № 70 Повторення вивченогоПерейти до завантаження ЕКУ Українська мова. 11 клас

Залишити відповідь