Електронний конструктор уроку

Електронний конструктор уроку. Українська мова. 6 клас. Версія 3.0
Методичний комп’ютерний посібник

Із конструктором ви отримаєте:

119 конспектів усіх уроків до курсу «Українська мова. 6 клас» у форматі doc (Microsoft Word)
112 медіа-презентацій до усіх уроків у форматі ppt (Microsoft PowerPoint)
115 прийомів роботи на уроці, які урізноманітнюють зміст вашого уроку
1332 ілюстрації до курсу
Бонуси:
– Календарне планування
– ДиктантиЗмicт украiнською мовою:

Урок 1. Краса й багатство української мови
Урок 2. Урок розвитку комунікативних умінь № 1. Загальне уявлення про ситуацію спілкування та її складники. Навчальне аудіювання тексту художнього стилю
Урок 3. Урок розвитку комунікативних умінь № 2. Жанри мовлення: оповідання, замітка, повідомлення, план роботи, оголошення, особливості їх побудови
Урок 4. Словосполучення й речення. Просте речення. Головні члени речення
Урок 5. Звертання, вставні слова, однорідні члени речення в простому реченні. Розділові знаки в простому реченні
Урок 6. Складне речення. Розділові знаки в складному реченні
Урок 7. Пряма мова. Діалог. Розділові знаки при прямій мові й діалозі
Урок 8. Структура тексту: зачин, основна частина, кінцівка;відоме й нове. Тема й основна думка тексту
Урок 9. Види зв’язку речень у тексті: послідовний, паралельний (практично)
Урок 10. Урок розвитку комунікативних умінь № 3. Текст, його основні ознаки. Структурні особливості тексту. Види зв’язку речень у тексті. Навчальне читання мовчки тексту-роздуму художнього стилю
Урок 11. Урок розвитку комунікативних умінь № 4. Письмовий докладний переказ художнього тексту-роздуму
Урок 12. Типи і стилі тексту. Поняття про офіційно-діловий стиль
Урок 13. Контрольний диктант. Контрольне читання мовчки тексту монологічного характеру наукового стилю
Урок 14. Групи слів за походженням: власне українські й запозичені (іншомовного походження) слова
Урок 15. Робота із тлумачним словником української мови і словником іншомовних слів
Урок 16. Активна і пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми й історизми), неологізми
Урок 17. Уживання застарілих слів і неологізмів у мовленні, визначення їхньої ролі в текстах різних стилів
Урок 18. Урок розвитку комунікативних умінь № 5. Типи мовлення (повторення). Особливості побудови опису приміщення й природи. Поєднання в одному тексті різних типів мовлення
Урок 19. Урок розвитку комунікативних умінь № 6. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення
Урок 20. Групи слів за вживанням: загальновживані і стилістично забарвлені слова, діалектні, професійні слова й терміни, просторічні слова
Урок 21. Стилістична роль діалектизмів, професійних слів, термінів, просторічних слів
Урок 22. Офіційно-ділова лексика
Урок 23. Урок розвитку комунікативних умінь № 7. Стилі мовлення (повторення). Поняття про офіційно-діловий стиль
Урок 24. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення
Урок 25. Лексичне значення фразеологізмів
Урок 26. Джерела українських фразеологізмів. Прислів’я, приказки, крилаті вирази, афоризми як різновиди фразеологізмів
Урок 27. Фразеологізми в ролі членів речення
Урок 28. Ознайомлення із фразеологічним словником
Урок 29. Урок розвитку комунікативних умінь № 8. Ділові папери. План роботи. Оголошення
Урок 30. Контрольна робота № 1 з теми «Лексикологія. Фразеологія» (тестові завдання)
Урок 31. Змінювання і творення слів. Основні способи словотворення
Урок 32. Творення нових слів префіксальним, суфіксальним, префіксально-суфіксальним, безафіксним способами, складанням основ. Перехід слів з однієї частини мови в іншу
Урок 33. Словотвірний ланцюжок. Словотвірний розбір слова
Урок 34. Поняття про словотвірний словник. Творення відомих слів, а також поетичних неологізмів
Уроки 35-36. Урок розвитку комунікативних умінь № 9. Контрольний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення
Урок 37. Зміни приголосних при творенні слів-іменників із суфіксом -ин (а) від прикметників на -ськ (ий), -цьк (ий); буквосполученням -чн- (-шн-)
Урок 38. Зміни приголосних при творенні іменників із суфіксами -ськ-, -цьк-, -зьк- та іменників із суфіксами -ств(о), -зтв(о), -цтв(о)
Урок 39. Урок розвитку комунікативних умінь № 10. Усний твір-опис приміщення на основі особистих вражень
Урок 40. Урок розвитку комунікативних умінь № 11. Усний твір-опис приміщення на основі особистих вражень
Урок 41. Складні слова. Сполучні о, е в складних словах. Правопис складних слів разом та через дефіс
Урок 42. Творення і правопис складноскорочених слів
Урок 43. Написання слів з пів-. Словотвірний аналіз самостійних частин мови
Урок 44. Контрольна робота № 2 з теми «Словотвір. Орфографія» (тестові завдання)
Урок 45. Загальна характеристика частин мови
Урок 46. Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
Урок 47. Іменники — назви істот і неістот. Іменники загальні і власні, конкретні та абстрактні. Збірні іменники
Урок 48. Велика буква і лапки у власних назвах
Урок 49. Урок розвитку комунікативних умінь № 12. Усний твір-опис природи на основі особистих вражень у художньому стилі
Урок 50. Урок розвитку комунікативних умінь № 13. Основні джерела матеріалу для твору та його систематизація (практично). Складний план готового тексту й простий план власного висловлювання
Урок 51. Рід іменників. Іменники спільного роду
Урок 52. Число іменників. Іменники, що мають форми тільки однини або тільки множини
Урок 53. Відмінки іменників, їхнє значення
Урок 54. Відмінювання іменників. Поділ іменників на відміни і групи
Урок 55. Особливості творення іменників. Морфологічний розбір іменників
Урок 56. Контрольна робота № 3. З теми «Іменник» (тестові завдання)
Урок 57. Відмінювання іменників першої відміни
Урок 58. Відмінювання іменників другої відміни
Урок 59. Відмінювання іменників чоловічого роду в родовому відмінку
Урок 60. Букви -а(-я), -у(-ю) в закінченнях іменників чоловічого роду іі відміни
Урок 61. Кличний відмінок іменників першої та другої відміни
Урок 62. Відмінювання іменників 3-4 відмін
Урок 63. Урок розвитку комунікативних умінь № 14. Усний твір-оповідання за жанровою картиною
Урок 64. Урок розвитку комунікативних умінь № 15. Письмовий твір-опис природи за картиною в художньому стилі
Урок 65. Букви е, и, і в суфіксах -инн(я), -інн(я), -енн(я), -ин(а), -інь, -ен (я), -ечок, -ечк, -ичок, -ичк, -ив(о), -ев(о)
Урок 66. Незмінювані іменники. Рід незмінюваних іменників. Відмінювання іменників, що мають лише форму множини
Урок 67. Не з іменниками
Урок 68. Написання і відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові
Урок 69. Правопис складних іменників
Урок 70. Тематична контрольна робота № 4. Контрольний тест
Урок 71. Прикметник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
Урок 72. Група прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні
Урок 73. Перехід прикметників з однієї групи в іншу. Повні й короткі форми прикметників
Урок 74. Урок розвитку комунікативних умінь № 16. Письмовий докладний переказ тексту художнього стилю з творчим завданням (опис природи)
Урок 75. Ступені порівняння якісних прикметників
Урок 76. Творення вищого і найвищого ступенів порівняння якісних прикметників
Урок 77. Прикметники твердої і м’якої групи
Урок 78. Творення прикметників. Перехід прикметників в іменники. Морфологічний розбір прикметників
Урок 79. Відмінювання прикметників твердої і м’якої груп
Урок 80. Написання прикметників із суфіксами -еньк, -есеньк, -ісіньк, -юсіньк, -ськ, -цьк, -зьк
Урок 81. Букви е, о, и в прикметникових суфіксах -ев- (-єв-), -ов (-йов-, -ьов-), -ин, -ін, -ичн-
Урок 82. Урок розвитку комунікативних умінь № 17. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи
Уроки 83-84. Урок розвитку комунікативних умінь № 18. Контрольний письмовий вибірковий переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи
Урок 85. Зміни приголосних при творенні відносних прикметників за допомогою суфіксів -ськ-, -ств (о), -цьк-, -цтв (о), -зьк-, -зтв (о), -ин
Урок 86. Написання не з прикметниками
Урок 87. Написання -н- і -нн- у прикметниках
Урок 88. Написання складних прикметників разом і через дефіс
Урок 89. Написання прізвищ прикметникової форми
Урок 90. Написання прізвищ прикметникової форми
Урок 91. Тематична контрольна робота № 5
Урок 92. Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
Урок 93. Числівники кількісні (на позначення цілих чисел, дробові, збірні) і порядкові
Уроки 94-95. Урок розвитку комунікативних умінь № 19. Контрольний письмовий твір-роздум про вчинки людей на основі власних спостережень і вражень у художньому стилі
Урок 96. Числівники прості, складні і складені. Написання складених числівників
Урок 97. Відмінювання кількісних числівників
Урок 98. Відмінювання кількісних числівників (система вправ)
Урок 99. Буква ь на кінці числівників і перед закінченням у непрямих відмінках. Уживання кількісних числівників з іменниками
Урок 100. Відмінювання порядкових числівників. Написання разом порядкових числівників з -тисячний
Урок 101. Відмінювання порядкових числівників (система вправ)
Урок 102. Творення числівників. Морфологічний розбір числівників
Урок 103. Урок розвитку комунікативних умінь № 20. Усне повідомлення на лінгвістичну тему в науковому стилі
Урок 104. Контрольна робота. Контрольний диктант. Контрольне аудіювання тексту художнього стилю (тестові завдання)
Урок 105. Займенник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
Урок 106. Розряди займенників за значенням
Урок 107. Особові займенники, їх відмінювання. Зворотний займенник себе
Урок 108. Урок розвитку комунікативних умінь № 21. Замітка в газету типу роздуму про вчинки людей
Урок 109. Відносні й питальні займенники, їх відмінювання
Урок 110. Заперечні й неозначені займенники, їх відмінювання
Урок 111. Правопис заперечних займенників
Урок 112. Написання разом і через дефіс неозначених і заперечних займенників. Написання займенників з прийменниками окремо
Урок 113. Урок розвитку комунікативних умінь № 22. Складання й розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування
Урок 114. Присвійні, вказівні й означальні займенники, їх відмінювання. Приставний н- у формах особових і вказівних займенників
Урок 115. Уживання займенників для зв’язку речень у тексті. Засвоєння фразеологізмів, прислів’їв, крилатих висловів, до складу яких входять займенники. Морфологічний розбір займенників
Урок 116. Перехід з однієї частини мови в іншу (займенника в іменник і частку, числівника й прикметника в займенник)
Урок 117. Контрольна робота № 6 з теми «Займенник» (тестові завдання)
Урок 118. Узагальнення й систематизація вивченого з лексикології
Урок 119. Узагальнення й систематизація вивченого зі словотвору й орфографії
Урок 120. Урок розвитку комунікативних умінь № 23. Письмовий твір-оповідання на основі побаченого
Урок 121. Узагальнення й систематизація вивченого з морфології та орфографії
Урок 122. Підбиття підсумків за рікПерейти до завантаження ЕКУ Українська мова. 6 клас

Залишити відповідь