Електронний конструктор уроку

Електронний конструктор уроку. Українська мова. 5 клас. До нової програми. Версія 3.0
Методичний комп’ютерний посібник

Із конструктором ви отримаєте:

  • 119 конспектів усіх уроків до курсу «Українська мова. 5 клас» у форматі doc (Microsoft Word)
  • 106 медіа-презентацій до усіх уроків у форматі ppt (Microsoft PowerPoint)
  • 115 прийомів роботи на уроці, які урізноманітнюють зміст вашого уроку
  • 392 ілюстрації до курсу.
  • Бонуси:
    – Календарно-тематичне планування уроків української мови в 5 класі
    – Диктанти (27 документів)


Змicт украiнською мовою:

Урок № 1. Вступ. Значення мови в житті суспільства. Українська мова — державна мова України
Урок № 2. Урок розвитку комунікативних умінь № 1. Загальне уявлення про мову та мовлення як діяльність. Види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо), їхні особливості. Робота з книжкою: способи виділення частин змісту в тексті
Урок 3. Частини мови. Іменник. Правопис. Велика буква і лапки в іменниках. Голосні у відмінкових закінченнях іменників. Апостроф
Урок 4. Частини мови. Прикметник. Правопис голосних у відмінкових закінченнях прикметників, уживання прикметників у прямому й переносному значеннях
Урок 5. Урок розвитку комунікативних умінь № 2. Спілкування як важливий складник культури людини; різновиди спілкування: усне й письмове, монологічне й діалогічне. Мета спілкування й адресат мовлення. Основні правила спілкування
Урок 6. Частини мови. Числівник. Текст. Удосконалення вміння складати й редагувати висловлювання на основі власного досвіду
Урок 7. Урок розвитку комунікативних умінь № 3. Текст як продукт мовленнєвої діяльності. Змістова й композиційна єдність, зв’язність тексту. Тема, основна думка тексту. Мікротема. Читання мовчки текстів різних стилів
Урок 8. Частини мови. Займенник. Лексикологія. Уживання вивчених частин мови як синонімів і антонімів
Урок 9. Частини мови. Дієслово. Правопис не з дієсловами
Урок 10. Частини мови. Дієслово. Правопис –шся, -ться в кінці дієслів
Урок 11. Частини мови. Прислівник. Правопис вивчених прислівників. Розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування
Урок 12. Частини мови. Прийменник. Правопис. Написання прийменників з іншими частинами мови. Використання прийменників для зв’язку слів у реченні
Урок 13. Частини мови. Сполучник. Використання сполучників і, та, й, а, але для зв’язку слів у реченні
Урок 14. Контрольна робота № 1 з теми «Вступ. Повторення вивченого в початкових класах» (диктант)
Урок 15. Словосполучення. Відмінність словосполучення від слова, його форми та речення. Головне й залежне слово в словосполученні. Граматика. Спостереження за використанням вивчених частин мови в ролі головного й залежного слова. Культура мовлення. Засвоєння словосполучень, у яких трапляються помилки у формі залежного слова
Урок 16. Словосполучення лексичні і фразеологічні (практично). Граматична помилка та її умовне позначення (практично). Лексикологія. Засвоєння нових слів і фразеологізмів, прислів’їв, крилатих висловів. Культура мовлення. Синонімічність словосполучень різної будови
Урок 17. Урок розвитку комунікативних умінь № 4. Структура тексту (вступ, основна частина, кінцівка). Абзац. Ключові слова в тексті. Ознайомлення з вимогами до мовлення. Розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування
Урок 18. Речення, його граматична основа (підмет і присудок). Речення з одним головним членом (загальне ознайомлення)
Урок 19. Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні. Окличні речення. Розділові знаки в кінці речень. Пунктуаційна помилка та її умовне позначення. Культура мовлення. Інтонування розділових, питальних, спонукальних, а також окличних речень у вивчених стилях мовлення. Синонімічність простих речень різних видів
Урок 20. Тренувальні вправи з теми «Словосполучення. Головні члени речення». Текст. Удосконалення вмінь лаконічно формулювати теми усних і письмових висловлювань, переказувати сприйняту інформацію, використовувати у висновку прислів’я й приказки
Урок 21. Урок розвитку комунікативних умінь № 5. Усна й письмова форми тексту. Простий план готового тексту. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру
Урок 22. Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина. Граматика. Способи вираження означення, додатка й обставин
Урок 23. Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина. Культура мовлення. Засвоєння складних випадків слововживання
Урок 24. Речення. Головні й другорядні члени речення. Текст. Удосконалення вмінь поширювати думку за допомогою другорядних членів речення, давати поширені визначення понять. Читання мовчки текстів різних стилів
Урок 25. Урок розвитку комунікативних умінь № 6. Стилі мовлення (загальне ознайомлення). Удосконалення вмінь складати повідомлення, що містять висловлювання відомих людей, крилаті вислови як аргументи
Урок 26. Тренувальні вправи з теми «другорядні члени речення». Текст. Удосконалення вмінь будувати висловлення типу роздуму, розповідати короткі історії
Урок 27. Урок розвитку комунікативних умінь № 7. Типи мовлення (різновиди текстів): розповідь, опис, роздум
Урок 28. Контрольна робота № 2 з теми «Словосполучення. Речення. Головні й другорядні члени речення» (тестові завдання)
Урок 29. Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і). Правопис. Кома між однорідними членами
Урок 30. Урок розвитку комунікативних умінь № 8. Особливості аудіювання як виду мовленнєвої діяльності. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису тварин
Урок 31. Речення з однорідними членами. Узагальнювальне слово при однорідних членах речення. Правопис. Двокрапка і тире при узагальнювальних словах. Читання мовчки текстів різних стилів
Урок 32. Тренувальні вправи з теми «Речення з однорідними членами». Культура мовлення. Правильне інтонування речень з однорідними членами. Слухання-розуміння текстів різних стилів і типів мовлення
Урок 33. Звертання. Роль звертань у реченні (практично). Правопис. Розділові знаки при звертанні. Культура мовлення. Правильне інтонування речень зі звертаннями. Читання мовчки текстів різних стилів
Урок 34. Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами (практично). Правопис. Виділення вставних слів на письмі комами. Культура мовлення. Правильне інтонування речень зі вставними словами
Урок 35. Складні речення зі сполучниковим і сполучниковим зв’язком. Правопис. Кома в складному реченні. Читання мовчки текстів різних стилів
Урок 36. Тренувальні вправи з теми «Складне речення». Культура мовлення. Синонімічність складних речень, складних і простих речень
Уроки 37-38. Урок розвитку комунікативних умінь № 9–10. Контрольний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису тварин
Урок 39. Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові. Текст. Удосконалення вмінь складати висловлювання типу опису й розповіді
Урок 40. Самостійна робота з теми «речення з однорідними членами. Звертання. Вставні слова. Складні речення». Читання мовчки
Урок 41. Правопис. Розділові знаки при прямій мові. Виразне читання вголос
Урок 42. Урок розвитку комунікативних умінь № 11. Аналіз контрольного переказу. Помилки в змісті й побудові висловлювання (практично). Читання мовчки текстів різних стилів
Урок 43. Діалог. Тире при діалозі. Текст. Удосконалення вмінь складати діалоги
Урок 44. Правопис. Розділові знаки при діалозі
Урок 45. Контрольна робота № 3 з теми «Речення з однорідними членами. Звертання. Вставні слова. Складні речення. Пряма мова. Діалог» (тестові завдання). Контрольна перевірка навичок читання мовчки (тестові завдання)
Урок 46. Звуки мови й звуки мовлення. Голосні й приголосні звуки. Фонетична транскрипція. Культура мовлення. Правильна вимова наголошених і ненаголошених голосних
Урок 47. Приголосні тверді й м’які, дзвінкі й глухі. Вимова звуків, що позначаються літерами ґ і г. Виразне читання вголос
Урок 48. Урок розвитку комунікативних умінь № 12. Твір-роздум на тему, пов’язану з життєвим досвідом учнів у художньому стилі
Урок 49. Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв. Слухання-розуміння текстів різних стилів і типів мовлення
Урок 50. Урок розвитку комунікативних умінь № 13. Твір-опис тварин у художньому й науковому стилях
Урок 51. Звукове значення букв я, ю, є, ї та щ. Виразне читання вголос
Урок 52. Тренувальні вправи з теми «Звукове значення букв я, ю, є, ї та щ»
Урок 53. Семестрова контрольна робота за текстом адміністрації
Урок 54. Склад. Наголос. Орфоепічний словник і словник наголосів. Вимова наголошених і ненаголошених голосних. Орфоепічна помилка (практично)
Урок 55. Вимова наголошених і ненаголошених голосних. Орфоепічна помилка (практично)
Урок 56. Контрольна робота № 4 з теми «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія» (тестові завдання)
Урок 57. Ненаголошені [е], [и], [о] в коренях слів. Правопис. Орфограма (практично)
Урок 58. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом
Урок 59. Основні правила переносу. Культура мовлення. Засвоєння складних випадків слововживання. Слухання-розуміння текстів різних стилів і типів мовлення
Урок 60. Позначення на письмі ненаголошених [е], [и] та [о] перед складом із наголошеним [у] в коренях слів
Урок 61. Орфограма (практично). Орфографічний словник. Орфографічна помилка (практично), її умовне позначення
Урок 62. Тренувальні вправи з теми «Орфографія»
Урок 63. Урок розвитку комунікативних умінь № 14. Твір-опис окремих предметів
Урок 64. Тренувальні вправи з теми «Фонетика. Графіка. Орфоепія»
Урок 65. Контрольний диктант
Урок 66. Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків
Урок 67. Спрощення в групах приголосних. Слухання-розуміння текстів різних стилів і типів мовлення
Урок 68. Урок розвитку комунікативних умінь № 15. Твір-розповідь на основі власного досвіду в художньому стилі
Урок 69. Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків. Чергування [о] — [а], [е] — [і], [е] — [и], [о], [е] з [і]; [г], [к], [х] — [ж], [ч], [ш] — [з], [ц], [с]
Урок 70. Чергування [о] — [е] після [ж], [ч], [ш]; [и] — [і] після [ж], [ч], [ш], [шч] та [г], [к], [х] в коренях слів
Урок 71. Основні випадки чергування у — в, і — й
Урок 72. Урок розвитку комунікативних умінь № 16. Усний твір-оповідання про випадок із життя. Відгук про висловлювання товариша. Текст. Удосконалення вміння правильної вимови голосних і приголосних звуків у процесі виступів із повідомленням на певну соціокультурну тему
Урок 73. Вимова префіксів з- (зі-, с-), роз-, без-
Урок 74. Правопис. Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я. Сполучення ьо, йо
Урок 75. Правила вживання знака м’якшення
Урок 76. Урок розвитку комунікативних умінь № 17. Усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму
Урок 77. Правила вживання апострофа. Правильна вимова та написання слів з апострофом
Урок 78. Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків
Урок 79. Написання слів іншомовного походження. Букви и, і. Словник іншомовних слів
Урок 80. Правопис знака м’якшення та апострофа в словах іншомовного походження
Урок 81. Подвоєння букв у загальних і власних назвах. Виразне читання вголос
Урок 82. Тренувальні вправи з теми «Фонетика. Орфоепія. Орфографія»
Урок 83. Контрольна робота № 5 з теми «Фонетика. Орфоепія. Орфографія»
Урок 84. Лексичне значення слова. Однозначні й багатозначні слова. Ознайомлення з тлумачним і перекладним словниками. Культура мовлення. Використання слів відповідно до їхнього значення
Урок 85. Використання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях. Культура мовлення. Доцільність використання слів із переносним значенням. Лексична помилка (практично)
Урок 86. Загальновживані (нейтральні) і стилістично забарвлені слова
Урок 87. Групи слів за значенням: синоніми, антоніми, омоніми. Ознайомлення зі словниками антонімів, синонімів. Словникові статті в словниках різних типів
Уроки 88-89. Урок розвитку комунікативних умінь № 18–19. Контрольний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису тварин
Урок 90. Тренувальні вправи з теми «Групи слів за значенням»
Урок 91. Урок розвитку комунікативних умінь № 20. Відповідь на уроках української мови в науковому стилі
Урок 92. Походження (етимологія) слова. Етимологічний словник української мови
Урок 93. Тренувальні вправи з теми «Лексикологія». Слухання-розуміння текстів різних стилів і типів мовлення
Урок 94. Урок розвитку комунікативних умінь № 21. Ділові папери. Лист рідним, друзям, адреса
Урок 95. Контрольна робота № 6 з теми «Лексикологія» (тестові завдання). Контрольна перевірка навичок аудіювання (тестові завдання)
Урок 96. Основа слова і закінчення — значущі частини слова. Орфоепія. Вимова префіксів пре-, при-, прі-
Урок 97. Спільнокореневі слова й форми слова
Урок 98. Незмінні й змінні слова
Урок 99. Значущі частини слова. Правопис. Написання префіксів пре-, при-, прі-
Урок 100. Урок розвитку комунікативних умінь № 22. Замітка в газету (зі шкільного життя) інформаційного характеру
Урок 101. Розбір слова за будовою. Граматика. Особливості будови вивчених частин мови
Урок 102. Значущі частини слова. Текст. Удосконалення вмінь знаходити інформацію до обраної теми, аналізувати її, добирати ключові слова для висловлювання
Урок 103. Розбір слова за будовою. Правопис. Вивчені орфограми в значущих частинах слова
Уроки 104-105. Урок розвитку комунікативних умінь № 23–24. Контрольний твір-розповідь на основі власного досвіду в художньому стилі
Урок 106. Тренувальні вправи з теми «Будова слова. Орфографія». Культура мовлення. Використання в мовленні слів із префіксами та суфіксами, що надають тексту емоційного забарвлення й виразності
Урок 107. Контрольна робота № 7 з теми «Будова слова» (тестові завдання)
Урок 108. Синтаксис і пунктуація. Просте речення
Урок 109. Синтаксис і пунктуація. Складне речення
Урок 110. Синтаксичний розбір речення
Урок 111. Лексикологія. Групи слів за значенням
Урок 112. Лексикологія. Робота зі словниками
Урок 113. Лексикологія. Тренувальні вправи
Урок 114. Річна контрольна робота за текстом адміністрації
Урок 115. Аналіз диктанту. Вивчені орфограми в значущих частинах слова
Урок 116. Тренувальні вправи з орфографії
Урок 117. Будова слова й орфографія. Значущі частини слова
Урок 118. Спільнокореневі слова й форми слова
Урок 119. Фонетика й графіка. Орфоепія й орфографія
Урок 120. Фонетичний розбір слова
Урок 121. Контрольна робота № 8 з теми «Повторення» (тестові завдання)
Урок 122. Аналіз контрольної роботиПерейти до завантаження ЕКУ Українська мова. 5 клас. До нової програми

Залишити відповідь