Електронний конструктор уроку. Алгебра. 11 клас

Електронний конструктор уроку. Алгебра. 11 клас. Версія 3.0

Із конструктором ви отримаєте:

  • 91 конспектів усіх уроків до курсу «Алгебра. 11 клас» у форматі doc (Microsoft Word);
  • 90 медіа-презентацій до усіх уроків у форматі ppt (Microsoft PowerPoint);
  • комп’ютерна програма “Електронний конструктор уроку. 3.0”;
  • зручне середовище для створення власних уроків та презентацій до них;
  • можливість безпосереднього та швидкого редагування будь-якої частини уроку, а також презентації до нього;
  • iнтегровані в програму готові конспекти уроків та презентації до них;
  • 115 прийомів роботи на уроці, які урізноманітнюють зміст вашого уроку;
  • дидактичні та додаткові матеріали до кожного уроку;
  • 86 ілюстрацій до курсу.


Змicт украiнською мовою:

Тема 1. Похідна та її застосування
Урок № 1. Повторення. Дійсні числа та їх властивості
Урок № 2. Повторення. Модуль дійсного числа та його властивості
Урок № 3. [Поняття границі функції в точці]
Урок № 4. Поняття приросту аргумента та приросту функції. Означення похідної функції в точці
Урок № 5. Похідні деяких елементарних функцій
Урок № 6. Геометричний зміст похідної [Рівняння дотичної до функції в точці]
Урок № 7. Механічний (фізичний) зміст похідної
Урок № 8. Правила обчислення похідних
Урок № 9. [Похідна складеної функції]
Урок № 10. Похідні тригонометричних функцій
Урок № 11. Розв’язування задач на обчислення похідних функцій
Урок № 12. Підсумковий урок
Урок № 13. Тематична контрольна робота № 1
Урок № 14. Монотонність і сталість функції. Критичні точки функції
Урок № 15. Знаходження проміжків монотонності функції. Розв’язування задач
Урок № 16. Екстремуми функції. Необхідна й достатня умови екстремуму
Урок № 17. Розв’язування вправ
Урок № 18. Загальна схема дослідження функції [для побудови її графіка]
Урок № 19. Розв’язування вправ на дослідження функції
Урок № 20. Розв’язування вправ на дослідження функції [для побудови її графіка]
Урок № 21. Найбільше і найменше значення функції
Урок № 22. Розв’язування задач на знаходження найбільшого та найменшого значень функції
Урок № 23. Розв’язування задач на знаходження найбільшого чи найменшого значення функції
Урок № 24. Розв’язування найпростіших прикладних задач
Урок № 25. Підсумковий урок
Урок № 26. Тематична контрольна робота № 2
Тема 2. Показникова та логарифмічна функції
Урок № 27. Степінь із довільним дійсним показником та його властивості
Урок № 28. Показникова функція, її властивості та графік
Урок № 29. Застосування властивостей показникової функції до розв’язування вправ
Урок № 30. Найпростіші показникові рівняння
Урок № 31. Зведення деяких показникових рівнянь до найпростіших
Урок № 32. Розв’язування більш складних показникових рівнянь
Урок № 33. Розв’язування систем рівнянь, що містять показникові функції
Урок № 34. Розв’язування найпростіших показникових нерівностей
Урок № 35. Розв’язування більш складних показникових нерівностей
Урок № 36. Підсумковий урок
Урок № 37. Тематична контрольна робота № 3
Урок № 38. Логарифм числа. Основна логарифмічна тотожність
Урок № 39. Основні властивості логарифмів. Формула переходу від однієї основи логарифма до іншої
Урок № 40. Логарифмування та потенціювання
Урок № 41. Логарифмічна функція, її властивості і графік. Застосування властивостей логарифмічної функції до розв’язування вправ
Урок № 42. Розв’язування найпростіших логарифмічних рівнянь
Урок № 43. Розв’язування більш складних логарифмічних рівнянь
Урок № 44. Розв’язування систем рівнянь, що містять логарифмічні функції
Урок № 45. Розв’язування найпростіших логарифмічних нерівностей
Урок № 46. Розв’язування більш складних логарифмічних нерівностей
Урок № 47. Підсумковий урок
Урок № 48. Тематична контрольна робота № 4
Тема 3. Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної статистики
Урок № 49. Поняття сполуки. Правило суми і добутку. Впорядковані множини. Розміщення
Урок № 50. Перестановки (без повторень)
Урок № 51. Комбінації (без повторень)
Урок № 52. Розв’язування комбінаторних задач
Урок № 53. Поняття випадкової події і випадкового експерименту. Статистичне означення ймовірності
Урок № 54. Класичне означення ймовірності
Урок № 55. Розв’язування задач на обчислення ймовірності із застосуванням комбінаторних схем
Урок № 56. Поняття про статистику. Генеральна сукупність та вибірка
Урок № 57. Вибіркові характеристики
Урок № 58. Графічне подання інформації про вибірку
Урок № 59. Підсумковий урок із теми «Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної статистики»
Урок № 60. Контрольна робота № 5
Тема 4. Інтеграл і його застосування
Урок № 61. Поняття первісної. Основна властивість первісних.Невизначений інтеграл
Урок № 62. Поняття первісної. Основна властивість первісних. Невизначений інтеграл
Урок № 63. Правила знаходження первісних. Таблиця первісних
Урок № 64. Правила знаходження первісних. Таблиця первісних
Урок № 65. Правила знаходження первісних. Таблиця первісних
Урок № 66. Геометричний зміст і означення визначеного інтеграла. Формула Ньютона—Лейбніца
Урок № 67. Геометричний зміст і означення визначеного інтеграла. Формула Ньютона—Лейбніца
Урок № 68. Геометричний зміст і означення визначеного інтеграла. Формула Ньютона—Лейбніца
Урок № 69. Властивості визначеного інтеграла. Означення визначеного інтеграла через інтегральні суми
Урок № 70. Властивості визначеного інтеграла
Урок № 71. Розв’язування вправ на знаходження визначених інтегралів
Урок № 72.Розв’язування вправ на знаходження визначених інтегралів
Урок № 73. Обчислення площ плоских фігур
Урок № 74. Обчислення площ плоских фігур
Урок № 75. Обчислення площ плоских фігур
Урок № 76. [Обчислення об’ємів тіл]
Урок № 77. [Обчислення об’ємів тіл]
Урок № 78. Розв’язування прикладних задач
Урок № 79. Підсумковий урок із теми «Інтеграл і його застосування»
Урок № 80. Контрольна робота № 6
Тема 5. Повторення курсу алгебри і початків аналізу
Уроки № 81, 82. Функції, рівняння, нерівності
Уроки № 83, 84. Степенева функція
Уроки № 85, 86. Тригонометричні функції
Уроки № 87, 88. Тригонометричні рівняння і нерівності
Уроки № 89, 90. Похідна та її застосування
Уроки № 91–93. Показникова і логарифмічна функції
Уроки № 94, 95. Елементи теорії ймовірності та математичної статистики
Уроки № 96, 97. Інтеграл і його застосування
Урок № 98. Підсумковий урок
Урок № 99. Контрольна робота № 7 (підсумкова)
Уроки 100–105. Резервний часПерейти до завантаження ЕКУ Алгебра. 11 клас

Залишити відповідь