Електронний конструктор уроку. Алгебра. 10 клас

Електронний конструктор уроку. Алгебра. 10 клас. Версія 3.0

Із конструктором ви отримаєте:

  • 65 конспектів усіх уроків до курсу «Алгебра. 10 клас» у форматі doc (Microsoft Word);
  • 65 медіа-презентацій до усіх уроків у форматі ppt (Microsoft PowerPoint);
  • комп’ютерна програма “Електронний конструктор уроку. 3.0”;
  • зручне середовище для створення власних уроків та презентацій до них;
  • можливість безпосереднього та швидкого редагування будь-якої частини уроку, а також презентації до нього;
  • iнтегровані в програму готові конспекти уроків та презентації до них;
  • 115 прийомів роботи на уроці, які урізноманітнюють зміст вашого уроку;
  • дидактичні та додаткові матеріали до кожного уроку;
  • 127 ілюстрацій до курсу.


Змicт украiнською мовою:

Урок№1 Множини. Операції над множинами
Урок№2 Числовi множини. Множина дiйсних чисел
Урок№3 Числовi функцiї. Способи задання числових функцiй
Урок№4 Властивостi функцiй
Урок№5 Властивостi i графiки основних видiв функцiй
Урок№6 Побудова графiкiв функцiй за допомогою геометричних перетворень вiдомих графiкiв функцiй
Урок№7 Обернена функцiя
Урок№8 Рівносильні перетворення рівнянь. Рівняння?наслідки
Урок№9 Застосування властивостей функцій
до розв’язування рівнянь
Урок№10 Рівносильні перетворення нерівностей. Метод інтервалів
Урок№11 [Рівняння і нерівності, що містять знак модуля. Рівняння і нерівності з параметрами]
Урок№12 Контрольна робота№1
ТЕМА 2. СТЕПЕНЕВА ФУНКЦІЯ
Урок№13 Корінь n?го степеня. Арифметичний корінь n?го степеня
Урок№14 Перетворення коренів. Дії над коренями
Урок№15 Функція y = n√x , її властивості та графік
Урок№16 Ірраціональні рівняння
Урок№17 Ірраціональні рівняння
Урок№18 [Ірраціональні нерівності. Системи
ірраціональних рівнянь]
Урок№19 Контрольна робота №2
Урок№20 Степінь із раціональним показником та його властивості
Урок№21 Властивості степенів із раціональними показниками
Урок№22 Перетворення виразів, що містять степені
з раціональними показниками
Урок№23 Перетворення виразів, що містять степені
з раціональними показниками
Урок№24 Степенева функція, її властивості та графік
Урок№25 Степенева функція, її властивості та графік
Урок№26 Контрольна робота№3
ТЕМА 3. ТРИГОНОМЕТРИЧНI ФУНКЦIЇ
Урок№27 Радiанне вимірювання кутiв
Урок№28 Синус, косинус, тангенс, котангенс кута.
Тригонометричнi функцiї числового аргумента
Урок№29 Основнi спiввiдношення мiж тригонометричними функцiями одного аргумента
Урок№30 Основнi спiввiдношення мiж тригонометричними
функцiями одного аргумента
Урок№31 Перiодичнiсть функцiй. Властивостi
тригонометричних функцiй
Урок№32 Властивостi та графiки тригонометричних функцiй
Урок№33 Властивостi та графiки тригонометричних функцiй
Урок№34 Властивостi та графiки тригонометричних функцiй
Урок№35 Гармонiчнi коливання
Урок№36 Пiдсумковий урок iз теми «Означення та властивості тригонометричних функцiй»
Урок№37 Контрольна робота№4
Урок№38 Тригонометричнi формули додавання
Урок№39 Тригонометричнi формули подвiйного аргумента
Урок№40 [Формули пониження степеня. Формули половинного аргумента]
Урок№41 Формули зведення
Урок№42 Формули зведення
Урок№43 Формули перетворення суми й рiзницi
тригонометричних функцiй на добуток
Урок№44 Формули перетворення добутку тригонометричних функцiй на суму
Урок№45 Пiдсумковий урок iз теми «Тригонометричнi формули додавання та наслiдки з них»
Урок№46 Контрольна робота№5
ТЕМА 4. ТРИГОНОМЕТРИЧНI РIВНЯННЯ I НЕРIВНОСТI
Урок№47 Оберненi тригонометричнi функцiї
Урок№48 Оберненi тригонометричнi функцiї
Урок№49 Найпростiшi тригонометричнi рiвняння
Урок№50 Найпростiшi тригонометричнi рiвняння
Урок№51 Найпростiшi тригонометричнi рiвняння
Урок№52 Найпростiшi тригонометричнi нерiвностi
Урок№53 Найпростiшi тригонометричнi нерiвностi
Урок№54 Пiдсумковий урок iз теми «Найпростiшi
тригонометричнi рiвняння та нерiвностi»
Урок№55 Контрольна робота№6
Урок№56 Розв’язування тригонометричних рiвнянь, що зводяться до квадратних відносно тригонометричних функцiй
Урок№57 Розв’язування однорiдних тригонометричних рiвнянь
Урок№58 Розв’язування тригонометричних рівнянь виду f( x ) = 0 за допомогою розкладання на множники
Урок№59 Розв’язування тригонометричних рiвнянь за допомогою введення допомiжного кута та універсальної тригонометричної пiдстановки
Урок № 60 Розв’язування тригонометричних рiвнянь
за допомогою формули зниження степеня. Вiдбiр коренiв у тригонометричних рiвняннях
Урок№61 Пiдсумковий урок з теми «Основнi способи
розв’язання тригонометричних рiвнянь»
Урок№62 Контрольна робота№7
ПОВТОРЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦIЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРIАЛУ
Уроки№63, 64 Повторення означення, властивостей
та графiкiв числових функцiй
Уроки№65, 66 Повторення теми «Степенева функцiя»
Уроки№67, 68 Повторення тригонометричних функцiй, тригонометричних рiвнянь i нерiвностей
Урок№69 Пiдсумкова контрольна робота
Урок№70 Пiдсумковий урокПерейти до завантаження ЕКУ Алгебра. 10 клас

Залишити відповідь