Електронний конструктор уроку. Алгебра. 9 клас

Електронний конструктор уроку. Алгебра. 9 клас. Версія 3.0

Із конструктором ви отримаєте:

  • 69 конспектів усіх уроків до курсу «Алгебра. 9 клас» у форматі doc (Microsoft Word);
  • 68 медіа-презентацій до усіх уроків у форматі ppt (Microsoft PowerPoint);
  • комп’ютерна програма “Електронний конструктор уроку. 3.0”;
  • зручне середовище для створення власних уроків та презентацій до них;
  • можливість безпосереднього та швидкого редагування будь-якої частини уроку, а також презентації до нього;
  • iнтегровані в програму готові конспекти уроків та презентації до них;
  • 115 прийомів роботи на уроці, які урізноманітнюють зміст вашого уроку;
  • дидактичні та додаткові матеріали до кожного уроку;
  • 416 ілюстрацій до курсу.


Змicт украiнською мовою:

ТЕМА 1. НЕРIВНОСТI
І. Числові нерiвностi та їх властивостi (8 год)
Урок№1 Числовi нерiвностi. Доведення числових нерiвностей
Урок№2 Числовi нерiвностi. Доведення числових нерiвностей
Урок№3 Основнi властивостi числових нерiвностей
Урок№4 Основнi властивостi числових нерiвностей
Урок№5 Почленне додавання i множення нерiвностей. Застосування властивостей числових нерiвностей для оцiнювання значення виразу
Урок№6 Почленне додавання i множення нерiвностей. Застосування властивостей числових нерiвностей для оцiнювання значення виразу та доведення нерiвностей
Урок№7 Розв’язування задач. Пiдсумковий урок
Урок№8 Числовi нерiвностi. Основнi властивостi числових Нерiвностей
ІІ. Лiнiйнi нерiвностi з однiєю змiнною. Системи нерiвностей з однiєю змiнною (8 год)
Урок№9 Нерiвнiсть з однiєю змiнною. Система та сукупність нерiвностей з однiєю змiнною
Урок№10 Числовi промiжки. Перерiз i об’єднання промiжкiв
Урок№11 Лiнiйна нерiвнiсть з однiєю змiнною
Урок№12 Лiнiйна нерiвнiсть з однiєю змiнною
Урок№13 Розв’язування систем (та сукупностей) лiнiйних нерiвностей з однiєю змiнною
Урок№14 Розв’язування систем (сукупностей) лiнiйних нерiвностей з однiєю змiнною
Урок№15 Пiдсумковий урок з теми
Урок№16 Тематична контрольна робота№2
ТЕМА 2. КВАДРАТИЧНА ФУНКЦIЯ (22 години)
І. Функцiя та її властивостi (11 год)
Урок№17 Функцiї. Властивостi функцiї: нулi, проміжки знакосталостi, промiжки зростання та спадання
Урок№18 Функцiї. Властивостi функцiї: нулi функцiї, проміжки знакосталостi, зростання i спадання функцiї
Урок№19 Функцiї. Властивостi функцiї: нулi функцiї, проміжки знакосталостi, зростання й спадання функцiї
Урок 20 Найпростiшi перетворення графiкiв функцiй
Урок№21 Найпростiшi перетворення графiкiв функцiй
Урок№22 Функцiя y = ax2 + bx + c, її властивостi та графiк
Урок№23 Функцiя y = ax2 + bx + c, її властивостi та графiк
Урок№24 Квадратна нерiвнiсть. Розв’язування квадратних Нерiвностей
Урок№25 Квадратна нерiвнiсть. Розв’язування квадратних Нерiвностей
Урок№26 Пiдсумковий урок з теми «Функцiї. Властивостi функцiї. Функцiя y = ax2 + bx + c. Розв’язування квадратних нерiвностей»
Урок№27 Тематична контрольна робота№3
ІI. Системи рiвнянь другого степеня з двома змiнними (11 год)
Урок№28 Графiк рiвняння з двома змiнними
Урок№29 Системи рiвнянь з двома змiнними. Графiчний спосіб розв’язання систем рiвнянь з двома змiнними
Урок№30 Системи рiвнянь з двома змiнними. Графiчний спосіб розв’язання систем рiвнянь з двома змiнними
Урок№31 Розв’язування систем рiвнянь з двома змiнними
Урок№32 Розв’язування систем рiвнянь з двома змiнними
Урок№33 Розв’язування систем рiвнянь з двома змiнними
Урок№34 Розв’язування текстових задач складанням систем рiвнянь з двома змiнними
Урок№35 Розв’язування текстових задач складанням систем рiвнянь з двома змiнними
Урок№36 Розв’язування текстових задач складанням системи рiвнянь з двома змiнними
Урок№37 Пiдсумковий урок з теми «Системи рiвнянь з двома змiнними»
Урок№38 Тематична контрольна робота№4
ТЕМА 3. ЕЛЕМЕНТИ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ (10 год)
Урок№39 Математичне моделювання
Урок№40 Математичне моделювання
Урок№41 Вiдсотковi розрахунки. Формула складних вiдсоткiв
Урок№42 Вiдсотковi розрахунки. Формула складних вiдсоткiв
Урок№43 Випадкова подiя. Ймовiрнiсть випадкової подiї
Урок№44 Випадкова подiя. Ймовiрнiсть випадкової подiї
Урок№45 Статистичнi данi. Способи подання даних
Урок№46 Характеристики варiацiйних рядiв. Середнi величини. Мода, медiана вибiрки
Урок№47 Пiдсумковий урок з теми «Елементи прикладної математики»
Урок№48 Тематична контрольна робота №5
ТЕМА 4. ЧИСЛОВI ПОСЛIДОВНОСТI (12 год)
Урок№49 Числовi послiдовностi. Властивостi числових послiдовностей
Урок№50 Арифметична прогресiя. Формула n-го члена арифметичної прогресiї
Урок№51 Арифметична прогресiя. Формула n-го члена арифметичної прогресiї
Урок№52 Сума перших n членiв арифметичної прогресiї
Урок№53 Сума перших n членiв арифметичної прогресiї
Урок№54 Геометрична прогресiя
Урок№55 Геометрична прогресiя. Формула n-го члена геометричної прогресiї
Урок№56 Сума перших n членiв геометричної прогресiї
Урок№57 Сума перших n членiв геометричної прогресiї
Урок№58 Нескiнченна геометрична прогресiя (|q|<1) та її сума
Урок№59 Пiдсумковий урок iз теми «Числовi послiдовностi»
Урок№60 Тематична контрольна робота№6
ПОВТОРЕННЯ I СИСТЕМАТИЗАЦIЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРIАЛУ (10 год)
ОРIЄНТОВНЕ ПЛАНУВАННЯ ПОВТОРЕННЯ МАТЕРIАЛУ
Урок№61
Урок№62
Урок№63
Урок№64
Урок№65
Урок№66
Урок№67
Урок№68 Тематична контрольна робота№7 з теми «Повторення i систематизація навчального матерiалу за курс алгебри 9 класу»
Уроки№69, 70Перейти до завантаження ЕКУ Алгебра. 9 клас

Залишити відповідь