Тест № 3 на закріплення знань біологія 9 клас Остапченко (відповіді)

 

Конспекти 10 клас за новою програмою 2018 року
 

Конспекти 10 клас за новою програмою 2018 року. Всі предмети! Детальніше...

 

Виберіть із запропонованих відповідей правильну

1. Укажіть сполуки, з яких переважно складається плазматична мембрана: а) білки та вуглеводи; б) вугле-води та ліпіди; в) білки та ліпіди; г) ліпіди і мінеральні солі.

***

2. Укажіть організми, клітини яких здатні до фагоцитозу: а) бактерії; б) справжні гриби; в) рослини; г) тварини.

***

3. Укажіть організми, до складу оболонки клітин яких входить глікокалікс: а) бактерії; б) гриби; в) рослини; г) тварини.

***

4. Укажіть сполуки, з яких переважно складаються хромосоми: а) білки та ліпіди; б) білки та ДНК; в) білки та РИК; г) ліпіди та РІНК.

***

5. Назвіть прізвище вченого, який запровадив термін «клітина»: а) Р. Гук; б) Т. Шванн; в) М. Шлейден; г) Р. Вірхов.

***

6. Назвіть органели, яким притаманний певний ступінь автономії в клітині: а) лізосоми; б) комплекс Гольджі; в) мітохондрії; г) ендоплазматична сітка.

***

7. Зазначте органели, які регулюють внутрішньоклітинний тиск у клітинах одноклітинних прісноводних організмів: а) травні вакуолі; б) лізосоми; в) клітинний центр; г) скоротливі вакуолі.

***

8. Зазначте молекули нуклеїнових кислот, які входять до складу рибосом: а) мРНК; б) тРНК; в) рРНК; г) ДНК.

***

9. Назвіть структури, які наявні у хлоропластах: а) кристи; б) центріолі; в) тилакоїди; г) нуклеосоми.

***

10. Укажіть органели, які трапляються у клітинах прокаріотів: а) комплекс Гольджі; б) рибосоми; в) ендоплазматична сітка; г) мітохондрії.

***

11. Назвіть клітини еукаріотів, які не мають ядер: а) еритроцити більшості ссавців; б) клітини епітелію; в) лейкоцити; г) нейрони.

***

12. Назвіть структури, які трапляються всередині ядра: а) субодиниці рибосом; б) тилакоїди; в) ламели; г) кристи.

***

13. Укажіть органели, здатні до самоподвоєння: а) рибосоми; б) хлоропласти; в) лізосоми; г) вакуолі з клітинним соком.

***

14. Назвіть органели, у яких міститься ДНК: а) рибосоми; б) мітохондрії; в) лізосоми; г) комплекс Гольджі.

***

15. Назвіть органели, які мають власні рибосоми: а) комплекс Гольджі; б) лізосоми; в) хлоропласти; г) травні вакуолі.
.

Утворіть логічні пари

16. Установіть відповідність між органелами та структурами клітин та організмами, у яких вони трапляються..

1) нуклеоїд Д ціанобактерії
2) джгутик В евглена зелена
3) ядра вегетативне та генеративне Г інфузорія-туфелька
4) багато подібних за будовою і функціями ядер А клітини посмугованих м’язів

17. Установіть відповідність між органелами клітин еукаріотів та особливостями їхньої будови.

1) зерниста ендоплазматична сітка Д на мембранах розташовані рибосоми
2) лізосоми Г містять ферменти, здатні розщеплювати частинки їжі
3) комплекс Гольджі В основу становить купка пласких одномембранних мішечків
4) мітохондрії А мають кристи

18. Установіть відповідність структур щодо певних органел клітин. 

1) диктіосома Д комплекс Гольджі
2) кристи В мітохондрії
3) центріолі Б клітинний центр
4) грани А хлоропласти

19. Установіть відповідність між особливостями будови оболонки клітини та організмами, яким вони притаманні.

1) глікокалікс В тварини
2) клітинна стінка, до складу якої входить хітин Г справжні гриби
3) клітинна стінка, до складу якої входить муреїн А бактерії

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Захисти свій комп’ютер та смартфон

ESET NOD32

Завдання 20. Охарактеризуйте будову та функції різних органел.

Клітинний центр Лізосоми Мітохондрії
1 оточений однією мембраною 1 оточені двома мембранами 1 оточені трьома мембранами
2 включає дві центріолі 2 містять гідролітичні ферменти 2 містяться лише в клітинах анаеробних організмів
3 трапляються у клітинах вищих рослин 3 трапляються у клітинах прокаріотів 3 мають власні молекули ДНК

Завдання 21. Назвіть основні функції, притаманні органелам клітин еукаріотів.

Гранулярна (зерниста) ендоплазматична сітка Лізосоми Мітохондрії
1 перетравлення поживних речовин 1 синтез білків 1 синтез АТФ
2 синтез білків 2 синтез вуглеводів 2 фотосинтез
3 синтез АТФ 3 перетравлення поживних речовин 3 транспорт поживних речовин по клітині

Завдання 22. Охарактеризуйте будову клітин різних організмів.

Бактерії Рослини Тварини
1 мають мітохондрії 1 до складу клітинної стінки входить хітин 1 зовнішній шар оболонки клітини – глікокалікс
2 мають клітинний центр 2 клітини містять вакуолі з клітинним соком 2 до складу клітинної стінки входить целюлоза
3 до складу клітинної стінки входить муреїн 3 можуть утворювати псевдоподії 3 джгутики складаються з однієї мікротрубочки
Залишити відповідь