Тест № 3 на закріплення знань біологія 9 клас Остапченко (відповіді)

 

Конспекти 10 клас за новою програмою 2018 року
 

Конспекти 10 клас за новою програмою 2018 року. Всі предмети! Детальніше...

 

 

Конспекти 10 клас за новою програмою 2018 року
 

Конспекти 10 клас за новою програмою 2018 року. Всі предмети! Детальніше...

 

Виберіть із запропонованих відповідей правильну

1. Укажіть сполуки, з яких переважно складається плазматична мембрана: а) білки та вуглеводи; б) вугле-води та ліпіди; в) білки та ліпіди; г) ліпіди і мінеральні солі.

***

Rozetka UA

2. Укажіть організми, клітини яких здатні до фагоцитозу: а) бактерії; б) справжні гриби; в) рослини; г) тварини.

***

3. Укажіть організми, до складу оболонки клітин яких входить глікокалікс: а) бактерії; б) гриби; в) рослини; г) тварини.

***

4. Укажіть сполуки, з яких переважно складаються хромосоми: а) білки та ліпіди; б) білки та ДНК; в) білки та РИК; г) ліпіди та РІНК.

***

5. Назвіть прізвище вченого, який запровадив термін «клітина»: а) Р. Гук; б) Т. Шванн; в) М. Шлейден; г) Р. Вірхов.

***

6. Назвіть органели, яким притаманний певний ступінь автономії в клітині: а) лізосоми; б) комплекс Гольджі; в) мітохондрії; г) ендоплазматична сітка.

***

7. Зазначте органели, які регулюють внутрішньоклітинний тиск у клітинах одноклітинних прісноводних організмів: а) травні вакуолі; б) лізосоми; в) клітинний центр; г) скоротливі вакуолі.

***

8. Зазначте молекули нуклеїнових кислот, які входять до складу рибосом: а) мРНК; б) тРНК; в) рРНК; г) ДНК.

***

9. Назвіть структури, які наявні у хлоропластах: а) кристи; б) центріолі; в) тилакоїди; г) нуклеосоми.

***

10. Укажіть органели, які трапляються у клітинах прокаріотів: а) комплекс Гольджі; б) рибосоми; в) ендоплазматична сітка; г) мітохондрії.

***

11. Назвіть клітини еукаріотів, які не мають ядер: а) еритроцити більшості ссавців; б) клітини епітелію; в) лейкоцити; г) нейрони.

***

12. Назвіть структури, які трапляються всередині ядра: а) субодиниці рибосом; б) тилакоїди; в) ламели; г) кристи.

***

13. Укажіть органели, здатні до самоподвоєння: а) рибосоми; б) хлоропласти; в) лізосоми; г) вакуолі з клітинним соком.

***

14. Назвіть органели, у яких міститься ДНК: а) рибосоми; б) мітохондрії; в) лізосоми; г) комплекс Гольджі.

***

15. Назвіть органели, які мають власні рибосоми: а) комплекс Гольджі; б) лізосоми; в) хлоропласти; г) травні вакуолі.
.

Утворіть логічні пари

16. Установіть відповідність між органелами та структурами клітин та організмами, у яких вони трапляються..

1) нуклеоїд Д ціанобактерії
2) джгутик В евглена зелена
3) ядра вегетативне та генеративне Г інфузорія-туфелька
4) багато подібних за будовою і функціями ядер А клітини посмугованих м’язів

17. Установіть відповідність між органелами клітин еукаріотів та особливостями їхньої будови.

1) зерниста ендоплазматична сітка Д на мембранах розташовані рибосоми
2) лізосоми Г містять ферменти, здатні розщеплювати частинки їжі
3) комплекс Гольджі В основу становить купка пласких одномембранних мішечків
4) мітохондрії А мають кристи

18. Установіть відповідність структур щодо певних органел клітин. 

1) диктіосома Д комплекс Гольджі
2) кристи В мітохондрії
3) центріолі Б клітинний центр
4) грани А хлоропласти

19. Установіть відповідність між особливостями будови оболонки клітини та організмами, яким вони притаманні.

1) глікокалікс В тварини
2) клітинна стінка, до складу якої входить хітин Г справжні гриби
3) клітинна стінка, до складу якої входить муреїн А бактерії

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Захисти свій комп’ютер та смартфон

ESET NOD32

Завдання 20. Охарактеризуйте будову та функції різних органел.

Клітинний центр Лізосоми Мітохондрії
1 оточений однією мембраною 1 оточені двома мембранами 1 оточені трьома мембранами
2 включає дві центріолі 2 містять гідролітичні ферменти 2 містяться лише в клітинах анаеробних організмів
3 трапляються у клітинах вищих рослин 3 трапляються у клітинах прокаріотів 3 мають власні молекули ДНК

Завдання 21. Назвіть основні функції, притаманні органелам клітин еукаріотів.

Гранулярна (зерниста) ендоплазматична сітка Лізосоми Мітохондрії
1 перетравлення поживних речовин 1 синтез білків 1 синтез АТФ
2 синтез білків 2 синтез вуглеводів 2 фотосинтез
3 синтез АТФ 3 перетравлення поживних речовин 3 транспорт поживних речовин по клітині

Завдання 22. Охарактеризуйте будову клітин різних організмів.

Бактерії Рослини Тварини
1 мають мітохондрії 1 до складу клітинної стінки входить хітин 1 зовнішній шар оболонки клітини – глікокалікс
2 мають клітинний центр 2 клітини містять вакуолі з клітинним соком 2 до складу клітинної стінки входить целюлоза
3 до складу клітинної стінки входить муреїн 3 можуть утворювати псевдоподії 3 джгутики складаються з однієї мікротрубочки

... ...

Залишити відповідь