Конспекти уроків з української мови. 10 клас. І семестр. Профіль — українська філологія

 

Конспекти 10 клас за новою програмою 2018 року
 

Конспекти 10 клас за новою програмою 2018 року. Всі предмети! Детальніше...

 

 

Конспекти 10 клас за новою програмою 2018 року
 

Конспекти 10 клас за новою програмою 2018 року. Всі предмети! Детальніше...

 

Усі уроки української мови. 10 клас. І семестр. Профіль — українська філологія / О. В. Слюніна. — 2-ге вид., доповн. та переробл. — Х. : Вид. група «Основа», 2018. — 306 с.

У посібнику вміщено всі уроки української мови для І семестру 10 класу, які розроблено за програмою профільного рівня (профіль — українська філологія) із врахуванням змін, здійснених Міністерством освіти і науки України. Розробки уроків характеризуються поєднанням комунікативно-діяльнісного, соціокультурного принципів і принципу практичної спрямованості, відповідають сучасним досягненням теорії і практики навчання української мови й розвитку мовлення.

Зміст українською мовою

Rozetka UA

Календарно -тематичне планування уроків української мови в 10 класі (профіль — українська філологія ). I семестр ……………………… 3
Мова як суспільне явище . Українська мова в Україні ……………… 9
Урок № 1 Мова як суспільне явище. Основні функції мови ……………… 9
Урок № 2 Мовна ситуація в державі. Українське законодавство про мову. Мовні обов’язки громадян …………… 14
Урок № 3 Мовний «суржик», його причини. Проблеми екології української мови … 17
Урок № 4 З історії розвитку української мови. Основні етапи формування й розвитку української національної мови …………… 22
Урок № 5 Основні етапи розвитку української мови та їх зв’язок з історією слов’янських народів. Поява писемності …………… 26
Урок № 6 Кирило і Мефодій та їхня роль у становленні слов’янської писемності. Кирилиця як основа для розвитку слов’янських систем письма. Види письма в період Київської Русі … 34
Урок № 7 Короткі відомості з історії української писемності. Перші граматики української мови …………… 39
Урок № 8 Сучасний український алфавіт. Розвиток мови на сучасному етапі …… 45
Сучасна українська літературна мова як вища форма існування національної мови …… 52
Урок № 9 Форми існування мови: загальнонародна мова, літературна мова, просторіччя, діалект, професійні різновиди, жаргон, арго …………… 52
Урок № 10 Діалекти як історична база літературних мов. Територіальні й соціальні діалекти. Український міський сленг. Мова села …………… 59
Урок № 11 Стилістична система української мови (стилі, підстилі, стилістичні засоби, способи і прийоми організації стилістичних засобів у тексті) …………… 66
Урок № 12 Тематичне оцінювання № 1 …………… 74
Фонетика української літературної мови як учення про її звукову систему …… 78
Урок № 13 Місце фонетики та орфоепії в системі мови. Основні фонетичні одиниці української мови: звук, склад, фонетичне слово, фраза …………… 78
Урок № 14 Класифікація голосних і приголосних звуків. Особливості реалізації фонеми в мовленні. Інваріант, позиційний варіант фонеми …………… 82
Урок № 15 Основні історичні чергування приголосних звуків при словозміні й словотворенні …………… 85
Урок № 16 Чергування [о] та [е] з [і], чергування [о] та [е] з нулем звука, чергування [о] з [е] після ж, ч, ш, дж та [й] …………… 90
Урок № 17 Зміни приголосних у мові. Асимілятивні, дисимілятивні процеси. Явище метатези …………… 94
Урок № 18 Приставні приголосні. Милозвучність української мови. Стилістичні засоби фонетики …………… 97
Урок № 19 Основні випадки чергування у — в, і — й, з — із — зі(зо) ……… 101
Урок № 20 Тематичне оцінювання № 2 …………… 104
Українська орфоепія як учення про систему загальноприйнятих правил української літературної вимови …………… 109
Урок № 21 Основні норми літературної вимови. Особливості вимови голосних та приголосних звуків …………… 109
Урок № 22 Чинники, що впливають на вимову. Причини відхилення від орфоепічних норм. Інтонаційні особливості українського мовлення …………… 114
Урок № 23 Наголос в українській мові, його види та роль в розрізненні слів і їхніх форм … 119
Урок № 24 Орфоепічна норма. Особливості використання орфоепічного словника …… 124
Урок № 25 Види читання: переглядове, ознайомлювальне, вивчальне, ознайомлювально-вивчальне, ознайомлювально-реферативне. Виразне читання текстів різних стилів відповідно до орфоепічних та інтонаційних вимог. Контроль читання мовчки …………… 127
Українська графіка . Українська орфографія як учення про систему загальноприйнятих правил написання слів …………… 135
Урок № 26 З історії становлення української графіки й орфографії. Основні принципи орфографії: фонетичний, морфологічний, традиційний, диференціювальний ………… 135
Урок № 27 Складні випадки правопису апострофа …………… 140
Урок № 28 Складні випадки правопису м’якого знака …………… 144
Урок № 29 Правила написання складних слів разом, окремо, через дефіс. Правопис складноскорочених слів …………… 148
Урок № 30 Правила складоподілу та переносу слів …………… 151
Урок № 31 Правила вживання великої літери. Написання прізвищ, імен, по батькові та географічних назв. Лапки у власних назвах …………… 155
Урок № 32 Написання слів іншомовного походження …………… 160
Урок № 33 Орфографічні норми. Нововведення в українському правописі. Редагування тексту з орфографічними помилками. Використання орфографічного словника та словника іншомовних слів …………… 165
Урок № 34 Написання переказу із творчим завданням …………… 169
Урок № 35 Редагування власного переказу …………… 172
Урок № 36 Тематичне оцінювання № 3 …………… 174
Лексикологія української мови як учення про лексичний склад …………… 177
Урок № 37 Українська лексикологія як учення про лексичний склад мови. Слово як основна одиниця мови. Ознаки слова. Слово і поняття …………… 177
Семасіологія як учення про значення слів і виразів. Лексичне значення слова. Типи лексичних значень. Системні відношення в лексиці української мови …………… 181
Урок № 39 Поняття про багатозначні й однозначні слова. Пряме й переносне значення слова. Основні типи переносних значень: метафора, метонімія, синекдоха. Відображення метафор, метонімій, синекдох у текстах …………… 185
Урок № 40 Поняття про омонімію. Повні і неповні омоніми. Види неповних омонімів: омоформи, омофони, омографи, міжмовні омоніми …………… 189
Урок № 41 Поняття про пароніми. Стилістичні функції паронімів. Прийом парономазії … 193
Урок № 42 Складання усного твору …………… 197
Урок № 43 Складання письмового твору …………… 201
Урок № 44 Явище синонімії. Синоніми та їх види. Використання синонімів для уникнення тавтології, плеоназму та мовної недостатності …………… 204
Урок № 45 Антоніми та їх види. Стилістичні фігури, пов’язані з поняттям антонімії (антитеза, оксиморон) …………… 209
Урок № 46 Власне українська лексика та слова, успадковані з індоєвропейських і східнослов’янських мовних спільностей. Поняття про старослов’янську мову та її роль у розвитку української мови. Стилістична роль старослов’янізмів у мовленні …………… 212
Урок № 47 Запозичена лексика. Причини і джерела запозичень. Латинські й грецькі елементи. Слова українського походження в лексичному складі інших мов (російської, білоруської, польської) …………… 217
Урок № 48 Слова іншомовного походження та інтернаціоналізми в складі української мови. Кальки. Варваризми …………… 222
Урок № 49 Особливості правильного й доцільного використання власне українських та запозичених слів …………… 225
Урок № 50 Написання відгуку про твір мистецтва …………… 230
Урок № 51 Розмовна, просторічна, емоційно забарвлена лексика. Сленг. Екзотизми. Пуризми.
Стилістичні можливості розмовної, просторічної лексики ………… 235
Урок № 52 Розмовне мовлення, сфера його використання та основні особливості. Власне висловлювання учня на соціокультурну тему …………… 240
Урок № 53 Лексичне багатство діалектної лексики. Етнографізми. Топоніміка й ономастика в системі української мови …………… 244
Урок № 54 Специфічно професійна лексика. Наукова лексика. Терміни, канцеляризми та штампи. Стилістичне використання термінів, канцеляризмів та штампів ………… 248
Урок № 55 Науковий стиль. Основні ознаки. Особливості конспектування. Складання тез науково-популярної статті …………… 252
Урок № 56 Застарілі слова та їх різновиди: архаїзми, історизми. Стилістичні функції архаїчної лексики та процес реактивації пасивної лексики …………… 257
Урок № 57 Неологізми. Причини й шляхи виникнення нових слів. Загальномовні та індивідуальні неологізми. Стилістична роль неологізмів. Нові слова у словниках ………… 261
Урок № 58 Написання анотації …………… 265
Урок № 59 Мовленнєвий колорит: урочисте, ввічливе, офіційне, інтимно-ласкаве, фамільярне, гумористичне, сатиричне мовлення …………… 268
Урок № 60–61 Комунікативні ознаки мовлення. (Поняття про комунікативну доцільність, точність, ясність, правильність, логіку, послідовність, образність, виразність, естетичність мови). Особливості монологічного мовлення. Підготовка власного висловлювання. Виступ на зборах, семінарах, конференції …………… 271
Урок № 62 Основні види мовленнєвого спілкування. Особливості аудіювання, говоріння, читання й письма. Український мовленнєвий етикет …………… 277
Урок № 63 Основні аспекти культури мовлення: інформативність, нормативність. Особливост діалогічного мовлення. Принципи ведення дискусії …………… 282
Урок № 64 Лінгвокультуреми …………… 286
Урок № 65 Тематичне оцінювання № 4 …………… 290

Захисти свій комп’ютер та смартфон

ESET NOD32

Перейти на сторінку конспектів: «Конспекти уроків з української мови. 10 клас. І семестр. Профіль — українська філологія»


... ...

Залишити відповідь